Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV

Ett vetenskapligt underlag

SBU har sammanställt ett vetenskapligt underlag om träffsäkerheten och acceptansen för självprovtagning av HPV, jämfört med vårdgivartaget prov, vid screening för livmoderhalscancer (cervixcancer).

Prov för HPV kan tas antingen på egen hand eller hos vårdgivare, och det finns en relativt god överensstämmelse i att upptäcka en HPV-infektion mellan provtagningssätten. Däremot saknas underlag för att bedöma om självprovtagning påverkar deltagandet i primär livmoderhalscancerscreening, det vill säga hur benägna kvinnor är att själva ta ett första prov om de får ett testkit hemskickat.

SBU:s granskning visar också att det finns sparsamt med forskningsresultat för primär HPV-screening vid upptäckt av CIN2+ i åldersgruppen 23–30 år.

Bakgrund

SBU fick förfrågan av Socialstyrelsen att ta fram ett vetenskapligt underlag för användning av självprovtagning vid screening för livmoderhalscancer, även kallat cervixcancer. Underlaget skulle vara ett stöd i Socialstyrelsens översyn av rekommendationerna för ett nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer. SBU utvärderar här det vetenskapliga underlaget för självprovtagning av HPV, inklusive HPV som primärt screeningtest även för åldersgrupperna 23–29 år.

Hänvisning

Till Socialstyrelsens Nationella screeningprogram:
Screening för livmoderhalscancer (remissversionen)

Citera denna rapport:

SBU. Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 338. Tillgänglig från: https://www.sbu.se/338.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2021-11-15
Rapportnr: 338
Diarienr: SBU 2020/923
https://www.sbu.se/338