Resuturering av grad 3- och 4-bristningar efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Under diskussionen i gruppen som gjorde prioriteringen lyftes denna fråga fram som viktig både för läkare och de som har egen erfarenhet av en förlossningsskada. Den dyker ofta upp i diskussionsforum för dem som drabbats av förlossningsskador. Om stygnen går upp ska man då sy igen eller låta det sekundärläka? Här diskuterades även efter hur lång tid efter att stygnen släppt som resuturering skulle kunna hjälpa samt att det är olika praxis kring detta i olika delar av landet. Mer kunskap behövs om resuturering för att sedan kunna ge rätt information, behandling, uppföljning och bemötande.

Läs rapporten

Se även specifik kunskapslucka om resuturering av grad 2-bristningar.

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om behandling av grad 3–4-bristningar hos könsstympade kvinnor.

Effekten av en jämlik tillgång till sjukvård över landet vid behandling av grad 3–4-bristningar ansågs vara en viktig fråga att inkludera i samtliga frågeställningar om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om jämlik tillgång till vård vid behandling av grad 3–4-bristningar.

Vad finns?

Det finns en översikt från 2013 som påvisar brist på primärstudier (RCT:er). Denna behöver uppdateras. Översikten är inkluderad i SBU:s kartläggning av översikter om behandling av förlossningsskador. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Dudley LM, Kettle C, Ismail KMK. Secondary suturing compared to non-suturing for broken down perineal wounds following childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013. Mer om översikten

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

 Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här