Samband mellan tillgång till sjukvård vid grad 3–4-bristning efter vaginal förlossning och utfall av den behandling som ges

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Frågan om effekten av en jämlik tillgång till sjukvård över landet vid behandling av en grad 3–4-bristning valde gruppen som gjorde prioriteringen att lyfta fram som viktig att inkludera i samtliga övriga frågeställningar. För denna frågeställning lyftes vikten av nationella riktlinjer på området och att frågan även bör innefatta vilken kompetens/specialisering behandlande vårdpersonal bör ha. Resultatet från alla de andra forskningsfrågorna bör komma hela landet till godo på jämlikt sätt. Forskning bör göras på olika metoder för att försöka jämna ut tillgången till vård. Här lyftes även frågeställningar gällande kompetens kring initial behandling av en grad 3- eller 4-bristning. Då det finns variationer i landet kring vilken kompetens som finns att tillgå skulle forskning till exempel kunna undersöka om de som drabbats bör resa till en mer specialiserad klinik eller om kirurger med specialkompetens kan resa till den drabbade? Forskning om dessa frågor kan gärna innefatta hur det kan påverka anknytningen till barnet, kvinnans psykiska hälsa och hela familjens mående. Forskning kan även behöva undersöka om när kirurgisk behandling sätts in har betydelse, då tillgång till viss kompetens kan variera över dygnet.

Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här