Behandling av smärta som kvarstår efter lång tid (månader eller år) efter en grad 3–4-bristning efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Mer forskning om vilken behandling som är bäst för smärta som kvarstår efter lång tid vid en grad 3- eller 4-bristning behövs ansåg gruppen som gjorde prioriteringen. Många drabbas av smärta och det är en stor fråga hos dem som drabbats av förlossningsskador, varför gruppen valde att lyfta denna fråga. Här kan forskning kring olika fysioterapeutiska metoder ingå men även smärtlindring med läkemedel. Gruppen diskuterade forskning kring hur vanligt det är att man vid smärttillstånd har en kombination av grad 3- och 4-bristning och andra förlossningsskador. Specifik forskning kring smärta behövs även för att kunna ge en korrekt information till drabbade kvinnor, detta för att de ska ha utökade möjligheter att förstå när smärtan inte är normal och när man bör söka ytterligare vård.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om behandling av grad 3–4-bristningar hos könsstympade kvinnor.

Effekten av en jämlik tillgång till sjukvård över landet vid behandling av grad 3–4-bristningar ansågs vara en viktig fråga att inkludera i samtliga frågeställningar om behandling av grad 3–4-bristningar. 
Se specifik kunskapslucka om jämlik tillgång till vård vid behandling av grad 3–4-bristningar.

Vad finns?

Eftersom litteratursökningen i SBU:s systematiska kartläggning bara skett på översiktsnivå är det oklart om det finns primärstudier. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här