Alternativ till tvångsåtgärderna fastspänning och avskiljning för personer som vårdas på institution

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Tidigare publicerade kunskapsluckor om tvångsåtgärder:

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från en förstudie genomförd av SBU:

SBU. Förstudie avseende alternativa metoder till tvångsåtgärder: rapport till Socialdepartementet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023-05-05. Dnr SBU 2023/33.

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här