Six core strategies för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård av vuxna, inklusive psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

SBU:s Upplysningstjänst identifierade en gammal relevant systematisk översikt om interventionsprogram för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård där Six core strategies inkluderades och som bedömdes ha hög risk för bias. Upplysningstjänsten identifierade även fem relevanta artiklar från primärstudier (varav tre finns inkluderade i den systematiska översikten) om Six core strategies, med både kontrollerad och icke-kontrollerad design. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten. Läs mer

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från: SBU. Metoder för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård: Safewards och Six core strategies. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst ut202220. Läs mer

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här