Safewards för att minska tvångsåtgärder inom rättspsykiatrisk vård av vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Finch och medförfattare drog slutsatsen att det finns stöd för användandet av Safewards inom psykiatrisk slutenvård, men att det inte går att säga om modellen är effektiv för att minska tvångsåtgärder utanför denna kontext, till exempel inom rättspsykiatrisk vård.

Mullen och medförfattare drog slutsatsen att Safewards kan förbättra patienters upplevelse av den psykiatriska vårdsituationen, men att det finns osäkerhet i hur väl modellen avspeglar deras trygghet (trygghetsupplevelse) och understöder ett återhämtningsorienterat arbetssätt.

 Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Finch K, Lawrence D, Williams MO, Thompson AR, Hartwright C. A Systematic Review of the Effectiveness of Safewards: Has Enthusiasm Exceeded Evidence? Issues Ment Health Nurs. 2022;43(2):119-36. Mer om översikten
  • Mullen A, Browne G, Hamilton B, Skinner S, Happell B. Safewards: An integrative review of the literature within inpatient and forensic mental health units. Int J Ment Health Nurs. 2022. Mer om översikten  

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Metoder för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård: Safewards och Six core strategies. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst ut202220. Läs mer

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här