Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2019_05 Diarienr: SBU 2019/234 https://www.sbu.se/2019_05

Liknande publikationer

Det är troligt att kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp och som har traumafokus minskar risken för att barn och unga med pågående exponering för ett och samma trauma (till exempel ett krig) utvecklar PTSD. Fynden gäller på kort sikt.
I studierna kunde man inte visa någon skillnad mellan barn som fått debriefing, sedvanlig vård eller placebo inom en månad efter traumat när det gällde depression ett halvår senare. För de övriga insatserna gick det inte att bedöma deras effekter. Det behövs fler studier med hög kvalitet och långtidseffekter.

Bilaga 1 Resultattabeller

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Terapier kan hjälpa barn mot stressyndrom efter trauma

Olika kognitiva beteendeterapier (kbt) som bedrivs individuellt och som är inriktade på trauma minskar troligen posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga – både kortsiktigt och upp till ett år. Metoderna verkar vara kostnadseffektiva. Under pågående trauman, som krig, har traumafokuserad kbt i grupp troligen en förebyggande effekt, åtminstone enligt korttidsuppföljningar.

Läs mer
Sidan publicerad