Val av postoperativa förband

Vilken sammanställd forskning finns om effekter på postoperativa sårinfektioner vid jämförelsen av olika förband?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

En infektion i ett kirurgiskt sår kan innebära ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukvården. Det förebyggande arbetet är viktigt för att minska andelen postoperativa sårinfektioner. Efter en operation appliceras ett sterilt förband för att bland annat skydda såret och främja sårläkning. Det finns många olika typer av förband, både med och utan så kallad undertrycksbehandling där en pump ansluten till förbandet drar vätska från operationssåret.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter på postoperativa sårinfektioner vid jämförelsen av olika förband?

Frågeställare: Universitetssjuksköterska, Region Stockholm

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat två systematiska översikter i svaret. Författarna till en översikt fann att varken filmförband, hydrokolloidförband, hydrofiberförband eller silverförband hade någon effekt på förekomsten av postoperativ sårinfektion jämfört med en kontrollgrupp som fått ett standardförband. Översiktsförfattarna har bedömt att dessa resultat har mycket låg tillförlitlighet. Författarna till en annan översikt drog slutsatsen att förband med undertrycksbehandling jämfört med standardförband utan undertrycksbehandling kan bidra till minskade antal postoperativa sårinfektioner.

Översiktsförfattarna har bedömt att dessa resultat har måttlig tillförlitlighet. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. Upplysningstjänsten har även identifierat 68 relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser redovisas därför inte i svaret.

Att sammanvägda forskningsresultat saknas eller har mycket låg tillförlitlighet ska inte tolkas som att behandlingen/insatsen saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs forskning för att förbättra kunskapsläget.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta Upplysningstjänstsvar:

SBU. Val av postoperativa förband. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202333

Sidan publicerad