Napp mot plötslig spädbarnsdöd

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av nappanvändning mot plötslig spädbarnsdöd? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter och primärstudier.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: Rapportnr: ut202115 Diarienr: SBU 2021/248 https://www.sbu.se/ut202115

Orsakerna till plötslig spädbarnsdöd är ofullständigt kända, men ett flertal risk- och skyddsfaktorer har identifierats.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av nappanvändning mot plötslig spädbarnsdöd?

Frågeställare: Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Nappanvändning, särskilt under sömn, har lyfts fram som en möjlig skyddsfaktor mot plötslig spädbarnsdöd, även om det är oklart på vilket sätt användandet av napp skulle kunna fungera som skydd. Flera vetenskapliga studier har genomförts där faktorer i spädbarns omgivning, bland annat användandet av napp, har analyserats för att identifiera vilka som har ett samband med ökad respektive minskad risk för plötslig spädbarnsdöd.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias inkluderat en systematisk översikt med måttlig risk för bias från år 2005 i svaret. Resultaten från översikten baseras på de ingående studierna som är av typen fall-kontrollstudier, vilka utgår från barn som drabbats av plötslig spädbarnsdöd och jämför sen skillnaden med friska barn i matchade kontrollgrupper. Författarna till översikten drog slutsatsen att det finns ett samband mellan nappanvändning och minskad risk för plötslig spädbarnsdöd, men att det på grund av studiernas design inte är möjligt att fastslå om det rör sig om ett orsakssamband. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU:s upplysningstjänst har identifierat 18 primärstudier. Upplysningstjänsten bedömer inte risken för bias i primärstudier så författarnas resultat och slutsatser presenteras därför inte här, men alla studier listas i Bilaga 3.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Napp mot plötslig spädbarnsdöd (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202115

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Napp mot plötslig spädbarnsdöd?

När barn under ett år avlider oväntat och utredning inte kan fastställa dödsorsaken, talar man om plötslig spädbarnsdöd. År 2019 registrerades 13 sådana fall i Sverige. Barnen löper betydligt större risk när de sover på mage i stället för på rygg. Att utsätta foster eller nyfödda för nikotin ökar också risken, liksom viss sovmiljö. Frågan har väckts om napp tvärtom kan minska risken. Socialstyrelsen bad SBU att söka efter evidens.

Läs artikeln
Sidan publicerad