Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt

Vilken sammanställd forskning finns för samarbetssamtal och medling för föräldrar som är i konflikt i samband med vårdnadstvist eller konflikt? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av primärstudier och systematiska översikter.

Samarbetssamtal kan begäras av föräldrar som har svårigheter att komma överens i frågor om gemensamma barn avseende vårdnad, boende och umgänge. Dessa samtal kan även förordnas av tingsrätten när en av föräldrarna (parterna) tvistar i domstol om vårdnad, boende och umgänge [1]. Rätten kan även förorda medling. Syftet med medling och samarbetssamtal är att föräldrarna ska nå en överenskommelse.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns för samarbetssamtal och medling för föräldrar som är i konflikt i samband med vårdnadstvist eller konflikt?

Frågeställare: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som är gjord efter år 2012. SBU:s upplysningstjänst har dock identifierat elva primärstudier som undersökt effekten av samarbetssamtal eller medling på olika utfallsmått som exempelvis överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge. Upplysningstjänsten bedömer inte risken för bias i primärstudier så författarnas resultat och slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202112

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2021-06-21
Rapportnr: ut202112
Diarienr: SBU 2021/228
https://www.sbu.se/ut202112