Behandling av ätstörningar med virtual reality-teknik

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning efter systematiska översikter med frågeställningen Vilken sammanställd forskning finns på effekten av virtual reality-behandling vid ätstörningar?

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Virtual reality (VR) innebär att en användare, genom att sätta på sig ett VR-headset, kan röra sig i en simulerad 3D-miljö. Den simulerade verkligheten kan användas för behandling av bland annat ätstörningar.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på effekten av virtual reality-behandling vid ätstörningar?

Frågeställare: Prioriteringsgruppen, SBU

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Virtual Reality (VR) används i behandlingen av flera olika former av psykisk ohälsa och ger möjligheten för behandlaren att exponera patienter för miljöer eller situationer som kan vara svårtillgängliga eller svåra att närma sig i praktiken. VR kan också ge tillgång till ny funktionalitet, som att ge patienter med kroppsuppfattningsstörningar möjligheten att röra sig i VR-miljöer som normalviktiga avatarer.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. 6 relevanta systematiska översikter som undersökt VR-behandling vid ätstörningar identifierades, som alla bedömdes ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Behandling av ätstörningar med virtual reality-teknik [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202102

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad