Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos adopterade barn

Det finns idag cirka 60 000 internationellt adopterade barn i Sverige och antalet adoptioner minskar. Majoriteten av adoptivbarn har en positiv kognitiv, social och emotionell utveckling. Adopterade barn har dock överrisker inom vissa områden som psykisk ohälsa, suicid och institutionsplaceringar.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om insatser för att stödja adopterade barns psykiska och fysiska hälsa?

Frågeställare: Utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF).

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

MFOF efterfrågar vilken vetenskapligt sammanställd forskning som finns om insatser för att stödja adopterade barns psykiska och fysiska hälsa då de i sin tur fått i uppdrag av Socialdepartementet att ta fram ett kunskapsstöd.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten drog slutsatsen att forskningsområdet består av ett fåtal studier och att studierna har ett flertal brister vilket påverkar tilltron till deras resultat. Det innebär att mer forskning inom området behövs. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU:s upplysningstjänst har även identifierat fyra primärstudier (RCT-studier) som handlar om stödinsatser till adopterade barn och deras föräldrar. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi risk för bias avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög risk för bias och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos adopterade barn [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202034

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad