Diagnostik med PCR-teknik vid nagelsvamp

Nagelsvamp, så kallad onychomykos, är en infektion som oftast angriper tånaglarna och påverkar nagelns utseende så att nageln blir missfärgad, upphöjd och uppluckrad. Nagelsvamp kan orsakas av trådsvampar (dermatofyter), jästsvampar eller mögelsvampar. Diagnostik av nagelsvamp görs vanligen genom odling och eller direktmikroskopi men kan också göras via DNA-diagnostik genom polymeraskedjereaktion (PCR) av DNA extraherat från nagelklipp eller nagelskrap.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om diagnostisk tillförlitlighet av PCR-teknik vid nagelsvamp?

Frågeställare: ST-läkare i allmänmedicin, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. Vi har identifierat 19 primärstudier som undersökt sensitivitet och specificitet för diagnostik med PCR-teknik vid nagelsvamp. Studierna använde olika typer av PCR-tekniker och olika svampsläkten analyserades. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna återfinns i referenslistan för den som önskar leta reda på dem och läsa mer.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-02-14
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202007
Diarienr: SBU 2019/765
https://www.sbu.se/ut202007