Vårdplaneringsmöte inför utskrivning av äldre från sjukhus

Många patienter som ligger inne på sjukhus kommer att ha stora behov av vård och omsorg även efter hemkomsten. En grupp som ofta är i behov av olika hjälpinsatser efter utskrivning är gruppen äldre och sköra över 65 år. Ett vårdplaneringsmöte där patientens behov kartläggs och insatser planeras, är ett sätt att försöka säkerställa en trygg utskrivning, men det är inte alla patienter som får ett sådant möte på sjukhuset.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Skiljer sig återinläggningsfrekvens på sjukhus hos patienter över 65 år, beroende på om vårdplaneringsmöte har skett på sjukhus före utskrivning eller ej? 

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte identifierat några översikter som specifikt studerat effekten av ett fysiskt vårdplaneringsmöte. I den vetenskapliga litteraturen har individanpassad utskrivningsplanering (som vårdplaneringsmötet syftar till), i mer generella termer, utvärderats.

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt från år 2016 som utvärderat vilken effekt individanpassad utskrivningsplanering har på flera olika utfall, varav ett är återinläggningsfrekvens. Författarna av översikten drog slutsatsen att resultaten tyder på att en individanpassad utskrivningsplan minskar risken för återinläggning inom tre månader för äldre patienter med medicinska tillstånd. Planeringen vid utskrivning innehöll i flertalet studier även delar som inkluderade åtgärder efter utskrivning (exempelvis uppföljande telefonsamtal), vilket påverkar möjligheten att dra slutsatser specifikt om effekterna av de delar som tillhandahölls före utskrivningen.

Upplysningstjänsten har även identifierat en evidensbaserad riktlinje som innefattar rekommendationer avseende individanpassad utskrivningsplanering. Riktlinjen omfattar många olika områden, men avseende utskrivningsplanering och återinläggningsfrekvens anser författarna att det finns evidens av god kvalitet för att bedömning av behov och planering inför utskrivning, leder till lägre återinläggningsfrekvens.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda översikternas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Michele Simpson och Jessica Dagerhamn vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad