Videomöte istället för fysiskt besök i primärvården

Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns kring diagnostik och behandling via videomöte inom primärvården, jämfört med ett fysiskt besök? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Den ökade tillgången till smarta mobiler, surfplattor och datorer som möjliggör kommunikation via videosamtal i realtid har ändrat hur patient och vårdpersonal kan mötas inom primärvården. Både i sjukvårdsregionernas egen regi och på den privata marknaden har utvecklingen av olika digitala vårdtjänster gått snabbt de senaste åren, och i spåren av covid-19-pandemin har både efterfrågan och utbudet av digitala vårdmöten ökat ytterligare.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns kring diagnostik och behandling via videomöte inom primärvården, jämfört med ett fysiskt besök?

Frågeställare: Allmänläkare, medlem i arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Vi har dock identifierat 25 relevanta systematiska översikter som undersökt videomöte inom motsvarande primärvård i Sverige. Samtliga översikter bedömdes ha hög risk för bias och därför presenteras inte författarnas slutsatser här. SBU:s upplysningstjänst har även identifierat 87 kontrollerade primärstudier relevanta för vår frågeställning. Primärstudierna har inte bedömts för risk för bias och studieförfattarnas slutsatser presenteras därför inte här, men referenser till studierna finns listade och uppdelade per ämnesområde i Bilaga 3 för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Videomöte istället för fysiskt besök i primärvården [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202111

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Uppdaterad: 2021-06-03
Rapportnr: ut202111
Diarienr: SBU 2020/799
https://www.sbu.se/ut202111