Videomöte istället för fysiskt besök i primärvården

Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns kring diagnostik och behandling via videomöte inom primärvården, jämfört med ett fysiskt besök? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Den ökade tillgången till smarta mobiler, surfplattor och datorer som möjliggör kommunikation via videosamtal i realtid har ändrat hur patient och vårdpersonal kan mötas inom primärvården. Både i sjukvårdsregionernas egen regi och på den privata marknaden har utvecklingen av olika digitala vårdtjänster gått snabbt de senaste åren, och i spåren av covid-19-pandemin har både efterfrågan och utbudet av digitala vårdmöten ökat ytterligare.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns kring diagnostik och behandling via videomöte inom primärvården, jämfört med ett fysiskt besök?

Frågeställare: Allmänläkare, medlem i arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Vi har dock identifierat 25 relevanta systematiska översikter som undersökt videomöte inom motsvarande primärvård i Sverige. Samtliga översikter bedömdes ha hög risk för bias och därför presenteras inte författarnas slutsatser här. SBU:s upplysningstjänst har även identifierat 87 kontrollerade primärstudier relevanta för vår frågeställning. Primärstudierna har inte bedömts för risk för bias och studieförfattarnas slutsatser presenteras därför inte här, men referenser till studierna finns listade och uppdelade per ämnesområde i Bilaga 3 för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Videomöte istället för fysiskt besök i primärvården [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202111

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården

Videomöten har blivit en viktig del av kontakten mellan vårdpersonal och många patienter, och covid-19-pandemin har påskyndat förändringen. Under de första månaderna år 2020 nästan tiodubblades användningen av regionernas egna digitala tjänster. Även andelen vårdkontakter med privata digitala vårdgivare ökade kraftigt under våren 2020.

Läs artikeln
Sidan publicerad