Utbildning i egenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har diabetes

Diabetes är ett tillstånd som kräver livslång anpassning till hälsosamma levnadsvanor och, efter behov, till medicinering. Diabetes förekommer oftare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än i den övriga befolkningen. För att personer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes ska kunna leva ett liv med god livskvalitet behöver de, liksom andra patientgrupper med diabetes, utbildning och stöd för egenvård. För det ändamålet har det föreslagits att det behövs en målgruppsanpassad patientutbildning för egenvård.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad finns det för vetenskapliga studier av effekter av utbildningsinsatser för egenvård av diabetes, riktade sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Frågeställare: Vårdutvecklingsledare, Akademiskt primärvårdscentrum, region Stockholm.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon systematisk litteraturöversikt. En relevant primärstudie (RCT) identifierades som undersökte ett strukturerat egenvårdsprogram (DESMOND-ID) riktat till vuxna personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning och typ 2-diabetes, samt vårdpersonal. Primärstudien har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studien finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-02-21
Rapportnr: ut202008
Diarienr: SBU 2018/563
https://www.sbu.se/ut202008