Trygghet och tillit vid sjukvårdsrådgivning på distans

Sjukvårdsrådgivning kan ges på distans via telefon av en sjuksköterska. För att patienten ska följa de råd som ges är det viktigt att personen känner trygghet och tillit till sjuksköterskan som ger råden.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Hur kan man i ett sjukvårdsrådgivningssamtal via telefon öka patientens upplevda trygghet och tillit till sjuksköterskan och de råd som ges?

Frågeställare:
Tjänsteman inom hälso- och sjukvård

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. Dock har fyra primärstudier som undersökt hur man i ett sjukvårdsrådgivningssamtal via telefon kan öka patientens upplevda trygghet och tillit till sjuksköterskan och de råd som ges, dessa har inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Litteratursökning

Litteratursökning.pdf

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Nathalie Peira (projektledare), Sally Saad (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-06-19
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201915
Diarienr: SBU 2018/760
https://www.sbu.se/ut201915