Telefonrådgivning och benägenhet att söka vård hos fysisk vårdgivare

Sjukvårdsrådgivning kan ges på distans via telefon av en sjuksköterska och har som mål att ge den vårdsökande hjälp med att bedöma åkomman, ge stöd och ibland egenvårdsråd samt att hänvisa till rätt vårdinstans. Sjukvårdsrådgivning på telefon har även som mål att minska trycket på mottagningarna.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på effekten av telefonrådgivning på patienters benägenhet att söka vård hos fysisk vårdgivare?

Frågeställare: Divisionschef, Region Sörmland

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en artikel som summerar resultaten från flera systematiska översikter i svaret. Författarna till artikeln drog slutsatsen att det inte finns tillräckligt med evidens för några definitiva slutsatser och att det finns flera möjliga interaktionseffekter som kan påverka resultaten. Författarna menar dock att resultaten generellt antyder att patientens tillfredsställelse med telefonrådgivning är hög och att det finns viss evidens för att telefonrådgivning minskar arbetsbelastningen för vårdpersonalen samt att det finns tendenser att det inte finns några större skillnader i säkerhet. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2019-10-11
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201923
Diarienr: SBU 2019/313
https://www.sbu.se/ut201923

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-06-03
Effect of telephone nursing on healthcare use
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. ((((((((Telemedicine[MeSH Terms]) OR Distance Counseling[MeSH Terms])) OR (”tele consultation”[Title/Abstract] OR ”tele consultations”[Title/Abstract] OR ”telephone consultation”[Title/Abstract] OR ”telephone consultations”[Title/Abstract] OR ”phone consultation”[Title/Abstract] OR ”phone consultations”[Title/Abstract] OR ”phone-based consultation”[Title/Abstract] OR ”phone-based consultations”[Title/Abstract] OR ”tele-based consultation”[Title/Abstract] OR ”tele-based consultations”[Title/Abstract] OR ”telephone-based consultation”[Title/Abstract] OR ”telephone-based consultations”[Title/Abstract] OR “telehealth”[Title/Abstract] OR “tele counceling”[Title/Abstract] OR “tele councelling”[Title/Abstract] OR “telephone counceling”[Title/Abstract] OR “telephone councelling”[Title/Abstract] OR “phone counceling”[Title/Abstract] OR “phone councelling”[Title/Abstract] OR “phone-based counceling”[Title/Abstract] OR “phone-based councelling”[Title/Abstract] OR “telephone-based counceling”[Title/Abstract] OR “telephone-based councelling”[Title/Abstract] OR “tele-based counceling”[Title/Abstract] OR “tele-based councelling”[Title/Abstract] OR “remote counselling”[Title/Abstract] OR “remote counseling”[Title/Abstract] OR ”remote consultation”[Title/Abstract] OR ”remote consultations”[Title/Abstract] OR “distance consultation”[Title/Abstract] OR “distance consultations”[Title/Abstract] OR “distance counseling”[Title/Abstract] OR “distance counselling”[Title/Abstract] OR telenursing[Title/Abstract] OR “telephone nursing”[Title/Abstract] OR “phone-based nursing”[Title/Abstract] OR ”tele-based nursing”[Title/Abstract] OR ”telephone-based nursing”[Title/Abstract]))) 27 354
Outcome:
2. (("Patient Admission"[Mesh] OR "Office Visits"[Mesh] OR visit*[Title/Abstract] OR access*[Title/Abstract] OR use[Title/Abstract] OR admission*[Title/Abstract] OR seek*[Title/Abstract] OR workload[Title/Abstract] OR utili*[Title/Abstract] OR impact*[Title/Abstract] OR "care-seeker"[Title/Abstract] OR "care-seekers"[Title/Abstract] OR "care-seeking"[Title/Abstract] OR "care seeker"[Title/Abstract] OR "care seekers"[Title/Abstract] OR "care seeking"[Title/Abstract] OR health-seek*[Title/Abstract] OR "health seeker"[Title/Abstract] OR "health seekers"[Title/Abstract] OR "health seeking"[Title/Abstract] OR "patient behaviour"[Title/Abstract] OR "patient behaviours"[Title/Abstract] OR "patient behavior"[Title/Abstract] OR "patient behaviors"[Title/Abstract] OR "patient action"[Title/Abstract] OR "patient actions"[Title/Abstract])) AND ("healthcare"[Title/Abstract] OR "health care"[Title/Abstract] OR "health service"[Title/Abstract] OR "health services"[Title/Abstract] OR "health facility"[Title/Abstract] OR "health facilities"[Title/Abstract]) 213 937
Combined sets:
3. 1 AND 2 4 028
Study types:
4. Systematic[sb] 134 374
5. ((clinical[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]) OR clinical trials[MeSH Terms] OR clinical trial[Publication Type] OR random*[Title/Abstract] OR random allocation[MeSH Terms] OR therapeutic use[MeSH Subheading]) 5 241 420
6. ((((("Economics"[Mesh:NoExp] OR "Costs and Cost Analysis"[Mesh] OR "Economics, Dental"[Mesh] OR "Economics, Hospital"[Mesh] OR "Economics, Medical"[Mesh] OR "Economics, Nursing"[Mesh] OR "Economics, Pharmaceutical"[Mesh] OR economic*[Title/Abstract] OR cost[Title/Abstract] OR costs[Title/Abstract] OR costly[Title/Abstract] OR costing[Title/Abstract] OR price[Title/Abstract] OR prices[Title/Abstract] OR pricing[Title/Abstract] OR pharmacoeconomic*[Title/Abstract] OR "health economy"[Title/Abstract] OR "health economics"[Title/Abstract] OR "value for money"[Title/Abstract] OR budget*[Title/Abstract] OR (expenditure*[Title/Abstract] NOT energy[Title/Abstract])) NOT (energy cost[Title/Abstract] OR oxygen cost[Title/Abstract] OR metabolic cost[Title/Abstract] OR energy expenditure[Title/Abstract] OR oxygen expenditure[Title/Abstract]))))) 876 776
Final sets:
7. 3 AND 4 (systematic reviews) 1 835
8. 3 AND 5 (clinical trials) 789
9. 3 AND 6 (health economics) 1 412

 

Cochrane Library via Wiley 2019-06-03
Effect of telephone nursing on healthcare use
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. MeSH descriptor: [Telemedicine] explode all trees 2 096
2. MeSH descriptor: [Distance Counseling] explode all trees 10
3. OR 2 2 104
4. ”tele consultation” OR ”tele consultations” OR ”telephone consultation” OR ”telephone consultations” OR ”phone consultation” OR ”phone consultations” OR ”phone-based consultation” OR ”phone-based consultations” OR ”tele-based consultation” OR ”tele-based consultations” OR ”telephone-based consultation” OR ”telephone-based consultations” OR “telehealth” OR “tele counceling” OR “tele councelling” OR “telephone counceling” OR “telephone councelling” OR “phone counceling” OR “phone councelling” OR “phone-based counceling” OR “phone-based councelling” OR “telephone-based counceling” OR “telephone-based councelling” OR “tele-based counceling” OR “tele-based councelling” OR “remote counselling” OR “remote counseling” OR ”remote consultation” OR ”remote consultations” OR “distance consultation” OR “distance consultations” OR “distance counseling” OR “distance counselling” OR telenursing OR “telephone nursing” OR “phone-based nursing” OR ”tele-based nursing” OR ”telephone-based nursing”:ti,ab,kw 1 998
5. 3 OR 4 3 481
Outcome:
6. MeSH descriptor: [Patient Admission] explode all trees 561
7. MeSH descriptor: [Office Visits] explode all trees 441
8. 6 OR 7 999
9. visit* OR access* OR use OR admission* OR seek* OR workload OR utili* OR impact* OR “care-seeker” OR “care-seekers” OR “care-seeking” OR "care seeker" OR "care seekers" OR "care seeking" OR health-seek* OR "health seeker" OR "health seekers" OR "health seeking" OR "patient behaviour" OR "patient behaviours" OR "patient behavior" OR "patient behaviors" OR "patient action" OR "patient actions":ti,ab,kw 1 115 225
10. 8 OR 9 1 115 225
11. “healthcare” OR “health care” OR “health service” OR “health services” OR “health facility” OR “health facilities”:ti,ab,kw 84 602
Final 5 AND 10 AND 11
Cochrane reviews: 99
Cochrane Protocols: 27
Trials: 1420
Editorials: 1
Clinical answers: 1
1 548

 

CINAHL via ebsco.com 2019-06-03
Effect of telephone nursing on healthcare use
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. (MH "Telemedicine+") 11 037
2. TX ”tele consultation” OR ”tele consultations” OR ”telephone consultation” OR ”telephone consultations” OR ”phone consultation” OR ”phone consultations” OR ”phone-based consultation” OR ”phone-based consultations” OR ”tele-based consultation” OR ”tele-based consultations” OR ”telephone-based consultation” OR ”telephone-based consultations” OR “telehealth” OR “tele counceling” OR “tele councelling” OR “telephone counceling” OR “telephone councelling” OR “phone counceling” OR “phone councelling” OR “phone-based counceling” OR “phone-based councelling” OR “telephone-based counceling” OR “telephone-based councelling” OR “tele-based counceling” OR “tele-based councelling” OR “remote counselling” OR “remote counseling” OR ”remote consultation” OR ”remote consultations” OR “distance consultation” OR “distance consultations” OR “distance counseling” OR “distance counselling” OR telenursing OR “telephone nursing” OR “phone-based nursing” OR ”tele-based nursing” OR ”telephone-based nursing” 16 001
3. 1 OR 2 23 949
Outcome:
4. (MH "Patient Admission") OR (MH "Office Visits") 20 330
5. TX visit* OR access* OR use OR admission* OR seek* OR workload OR utili* OR impact* OR “care-seeker” OR “care-seekers” OR “care-seeking” OR "care seeker" OR "care seekers" OR "care seeking" OR health-seek* OR "health seeker" OR "health seekers" OR "health seeking" OR "patient behaviour" OR "patient behaviours" OR "patient behavior" OR "patient behaviors" OR "patient action" OR "patient actions" 2 137 985
6. 4 OR 5 2 137 985
7. MH "Health Services+" 885 886
8. TX “healthcare” OR “health care” OR “health service” OR “health services” OR “health facility” OR “health facilities” 1 290 529
9. 7 OR 8 1 803 293
Study types:
10. (MH "Systematic Review") OR (MH "Meta Analysis") 90 247
11. TX (systematic* AND review*) OR "meta-analysis" OR "meta analysis" 295 622
12. 10 OR 11 295 622
13. (MH "Randomized Controlled Trials+") OR (MH "Random Sample+") OR (MH "Clinical Trials+") 315 637
14. TX random* OR randomized OR randomised 484 274
15. 13 OR 14 584 026
16. (MH "Economics") OR (MH "Costs and Cost Analysis+") OR (MH "Economics, Pharmaceutical") 113 688
17. TX economic* OR cost OR costs OR costly OR costing OR price OR prices OR pricing OR pharmacoeconomic* OR "health economy" OR "health economics" OR "value for money" OR budget* OR (expenditure* NOT energy) 466 778
18. 16 OR 17 469 013
Final sets:
19. 3 AND 6 AND 9 AND 12 (systematic reviews) 2 119
20. 3 AND 6 AND 9 AND 15 (clinical trials) 2 600
21. 3 AND 6 AND 9 AND 18 (health economics) 5 944

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Nathalie Peira (projektledare), Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad