Tarmvila vid infektiös gastroenterit

Akut, infektiös gastroenterit är magsjuka orsakad av virus, bakterier eller protozoer. Tarmvila, där patienter med magsjukerelaterad diarré behandlas med fasta eller begränsad diet, används inom vården i syfte att minska avföringsmängd och skydda tarmens slemhinnor.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av tarmvila vid infektiös gastroenterit?

Frågeställare: Specialistsjuksköterska på infektionsavdelning, Region Östergötland

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Tarmvila som begrepp används i mycket begränsad omfattning i litteraturen om akut gastroenterit.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten har sammanställt forskning om effekter av tidigt respektive sent återinförande av normalkost (dvs. inte tarmvila respektive tarmvila) för små barn med gastroenterit och drog slutsatsen att det inte går att fastställa positiva effekter av ett senare återinförande (tarmvila). Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-11-06
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201931
Diarienr: SBU 2019/401
https://www.sbu.se/ut201931

Litteratursökning

MEDLINE via Ovid 190924
Bowel rest in gastrotenteritis
  Search terms Items found
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; .ab. = Abstract; .ti. = Title; .ab,ti. = Abstract or title; .kw. = Keyword; exp = Term from the MedLine controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; / = Term from the MedLine controlled vocabulary.; * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term)
Population:
1. Gastroenteritis/  
2. Exp Diarrhea/  
3. gastroenteritis.ab,kw,ti  
4. ((acute or viral or infect*) adj3 (diarrhea or diarrhoea)).ab,kw,ti  
5. or/1-4 79 485
Intervention:
6. exp Patenteral Nutrition/  
7. Diet Therapy/  
8. Fasting/  
9. (bowel rest or parenteral nutrition or fasting or diet or refeeding or reintroduction).ab,kw,ti  
10. ((early or sustain*) adj3 feeding).ab,kw,ti  
11. or/6-10 456 918
Combined sets:
12. 5 AND 11 2 784
Study types:
13. systematic review/  
14. meta-analysis/  
15. ((systematic adj2 (review* or overview*)) or meta analy* or meta-analy*).ab.kw.ti  
16. or/13-15 259 620
Final 12 AND 16 36

 

Embase via embase.com 190924
Bowel rest for acute gastroenteritis
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. ‘gastroenteritis’/exp OR ‘acute gastroenteritis’/exp OR ‘viral gastroenteritis’/exp  
2. ‘acute diarrhea’/exp OR ‘infectious diarrhea’/exp OR ‘traveller diarrhea’/exp  
3. gastroenteritis:ab,ti  
4. (acute OR infectious OR viral) NEXT/3 (diarrhea OR diarrhoea)  
5. 1 OR 2 OR 3 OR 4 50 000
Intervention:
6. ‘bowel rest’/exp  
7. ‘parenteral nutrition’/exp  
8. ‘diet restriction’/exp OR ‘diet therapy’/exp OR ‘refeeding’/exp  
9. ‘bowel rest’:ab,ti  
10. ‘parenteral nutrition’:ab,ti  
11. fasting:ab,ti OR diet:ab,ti OR refeeding:ab,ti OR reintroduction:ab,ti  
12. (early OR sustained) NEXT/3 feeding  
13. 6 OR 7 OR … 12 788 230
Combined sets:
14. 5 AND 13 2 110
Study types:
15. ‘systematic review’/exp OR ‘systematic review (topic)’/exp  
16. ‘meta analysis’/exp OR ‘meta analysis (topic)/exp  
17. (systematic* NEXT/3 review*):ab,ti OR ‘meta analy*’:ab,ti OR metaanaly*:ab,ti  
18. 15 OR 16 OR 17 403 744
Final 14 AND 18 86

 

Cinahl via ebsco.com 190924
Bowel rest in acute gastroenteritis
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. MH “Gastroenteritis”  
2. MH “Diarrhea”  
3. TI (gastroenteritis OR ((acute OR viral OR infect*) N3 (diarrhea OR diarrhoea)))  
4. AB (gastroenteritis OR ((acute OR viral OR infect*) N3 (diarrhea OR diarrhoea)))  
5. SU (gastroenteritis OR ((acute OR viral OR infect*) N3 (diarrhea OR diarrhoea)))  
6. 1 OR 2 OR … 5 12 901
Intervention:
7. MH “Parenteral Nutrition+”  
8. MH “Diet Therapy”  
9. MH “Fasting”  
10 TI (“bowel rest” OR parenteral nutrition” OR fasting OR diet OR refeeding OR reintroduction OR ((early OR sustain*) N3 feeding))  
11. AB (“bowel rest” OR parenteral nutrition” OR fasting OR diet OR refeeding OR reintroduction OR ((early OR sustain*) N3 feeding))  
12. SU (“bowel rest” OR parenteral nutrition” OR fasting OR diet OR refeeding OR reintroduction OR ((early OR sustain*) N3 feeding))  
13. 7 OR 8 OR … 12 147 040
Combined sets:
14. 6 AND 13 751
Study types:
15. MH ”Systematic Review” OR PT “Systematic Review”  
16. MH “Meta Analysis” OR PT “Meta Analysis”  
17. TI (systematic N2 (review* OR overview*)) OR "meta analys*" OR meta-analy* )  
18. AB (systematic N2 (review* OR overview*)) OR "meta analys*" OR meta-analy* )  
19. SU (systematic N2 (review* OR overview*)) OR "meta analys*" OR meta-analy* )  
20. 15 OR 16 OR …19 154 569
Final 14 AND 20 37

 

Scopus via scopus.com 190924
Bowel rest in acute gastroenteritis
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; TITLE-ABS-KEY  = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; LIMIT-TO (SRCTYPE, "j" = Limit to source type journal; LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar" = Limit to document type article; LIMIT-TO (DOCTYPE, "re" = Limit to document type review
  Search terms Items found
Population:
1. TITLE-ABS-KEY(gastroenteritis OR ((acute OR infectious OR viral) W/3 (diarrhea OR diarrhoea))) 52 269
Intervention:
2. TITLE-ABS-KEY(“bowel rest” OR “parenteral nutrition” OR fasting OR diet OR refeeding OR reintroduction OR ((early OR sustained) W/3 feeding)) 933 453
Combined sets:
3. 1 AND 2 2 295
Study types:
4. TITLE-ABS-KEY(metaanalysis OR “meta analy*” OR (systematic W/3 (review OR overview))) 403 509
Final 3 AND 4 99

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Emma Palmqvist Wojda (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad