Tarmvila vid infektiös gastroenterit

Akut, infektiös gastroenterit är magsjuka orsakad av virus, bakterier eller protozoer. Tarmvila, där patienter med magsjukerelaterad diarré behandlas med fasta eller begränsad diet, används inom vården i syfte att minska avföringsmängd och skydda tarmens slemhinnor.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av tarmvila vid infektiös gastroenterit?

Frågeställare: Specialistsjuksköterska på infektionsavdelning, Region Östergötland

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Tarmvila som begrepp används i mycket begränsad omfattning i litteraturen om akut gastroenterit.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat en systematisk översikt i svaret. Författarna till översikten har sammanställt forskning om effekter av tidigt respektive sent återinförande av normalkost (dvs. inte tarmvila respektive tarmvila) för små barn med gastroenterit och drog slutsatsen att det inte går att fastställa positiva effekter av ett senare återinförande (tarmvila). Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-11-06
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201931
Diarienr: SBU 2019/401
https://www.sbu.se/ut201931