Stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk

När en familjemedlem lider av psykisk ohälsa eller substansmissbruk påverkas hela familjen. Barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk kan få hjälp att hantera sin situation genom stödgrupper. Barn och unga får genom stödgruppen kunskap om förälderns tillstånd och hur det påverkar familjen samt tillfälle att få möta andra i liknande situation och dela tankar, känslor och erfarenheter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken effekt har stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk på barnets välmående, kunskap om psykisk ohälsa, skolgång och upplevelse av sin situation, i jämförelse med individuella samtal eller ingen behandling?

Frågeställare: Tjänsteman, Region Örebro län

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat en systematisk översikt som sammanställt studier som utvärderat effekten av selektiva preventionsprogram för barn och ungdomar till föräldrar med substansmissbruk [1]. Åtta av de totalt 13 studier som inkluderats i översikten studerade effekten av stödgrupper. Utöver de studier som ingick i översikten identifierade SBU:s upplysningstjänst tre kontrollerade studier som utvärderat effekten av stödgrupper för barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa eller substansmissbruk. En av studierna studerade barn och ungdomar (8 till 12 år) till föräldrar med antingen psykisk ohälsa eller substansmissbruk [2]. En studie studerade ungdomar (12 till 18 år) till föräldrar med psykisk ohälsa [3]. En studie studerade barn och ungdomar (9 till 13 år) som var oroade över deras föräldrars alkoholvanor [4]. Två av studierna studerade endast effekten av stödgrupper [2,3] medan det i en studie förekom andra komponenter i interventionen än stödgrupper [4].

SBU:s upplysningstjänst har identifierat sju kvalitativa studier som studerat upplevelsen av stödgrupper hos barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa eller substansmissbruk. Två av dessa studier studerade barn och ungdomar till föräldrar med substansmissbruk [5,6] och fem studerade barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa [7‒11].

Författarna till översikten som undersökt effekten av selektiva preventions-program för barn och ungdomar till föräldrar med substansmissbruk [1] drar slutsatsen att interventionerna över lag verkar ha en positiv effekt på vissa av utfallsmåtten men att resultaten är preliminära. Författarna till de kontrollerade studierna [24] drar liknande slutsatser vad gäller effekten av stödgrupper för barn och ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa eller substansmissbruk. Författarna till de kvalitativa studierna [511] beskriver flera positiva upplevelser av stödgrupper. SBU:s upplysningstjänst har inte hittat någon studie som undersökt eventuella effekter på längre tid eller jämfört olika ålders- eller riskgrupper, eller olika typer av behandlingar.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Nathalie Peira, Maja Kärrman Fredriksson, Sara Fundell och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap &Praxis

Stöd till barn och unga i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Ett antal studier har undersökt effekter och upplevelser hos barn och unga i stödgrupper.

Läs mer

Mer inom ämnet

Sidan publicerad