Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Samtal enligt Trappan-modellen som stöd till barn som bevittnat våld eller varit utsatta för direkt våld

Ett barn som har bevittnat våld mot en förälder kan utveckla psykisk eller fysisk ohälsa och kan ha samma behov av stöd som ett barn som varit utsatt för direkt fysiskt våld. Det yttersta ansvaret för att erbjuda insatser och stöd till våldsutsatta barn och vuxna ligger hos socialnämnden. Trappan-modellen är en insats utvecklad på initiativ av Rädda Barnen för barn som upplevt våld i familjen och modellen används av socialtjänstens verksamheter på vissa platser i Sverige.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för att samtal med ”Trappan-modellen” har en positiv och stödjande effekt hos barn som bevittnat våld eller varit utsatta för direkt våld?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har inte funnit några systematiska översikter eller kontrollerade studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter där effekter av samtal enligt Trappan-modellen har studerats. Det saknas därför evidens för metoden. Det betyder inte att insatsen saknar effekt utan att det inte finns studier som ger ett tillräckligt starkt vetenskapligt underlag för att göra en bedömning.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Irene Edebert, Susanne Gustafsson och Therese Åström vid SBU.

Sidan publicerad