Samspelsbehandling för prematurt födda barn och deras föräldrar

Samspelet mellan föräldrar och små barn är en viktig pusselbit i barnets framtida utveckling. För familjer med för tidigt födda barn finns ofta omständigheter som försvårar anknytning och samspel. Genom tidiga preventiva interventioner där samspelskomponenter ingår syftar behandlingen till att stärka samspelet mellan spädbarn och föräldrar och därigenom stärka barnens förutsättningar till positiv utveckling.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns kring effekter av samspelsbehandling mellan för tidigt födda barn och deras föräldrar?

Frågeställare: Utredare, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fem systematiska översikter i svaret. Ingen av översikterna motsvarar exakt frågeställningen. Fyra av de inkluderade översikterna behandlar tidiga interventioner för prematurt födda barn, där samspel ingår som komponenter i en bredare intervention med preventiv ansats. En översikt har sammanställt forskning om samspelsinterventioner baserad på videoinspelningar, där de inkluderade artiklarna undersökt effekt både på fullgångna och för tidigt födda barn.

Författarna till översikterna om tidiga interventioner drog slutsatsen att preventiva insatser som fokuserar på interaktionen mellan föräldrar och barn kan ge vissa positiva effekter på relationen mellan barn och förälder samt barnens kognitiva förmågor och beteende, men att det är oklart vilka komponenter som ger effekt. Författarna till översikten om videointerventioner där föräldrarna fick feedback på sitt samspel med barnen konstaterade att det ökade föräldrarnas känslighet för barnens signaler. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-01-30
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202002
Diarienr: SBU 2019/625
https://www.sbu.se/ut202002