Risk för smittspridning vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma

I samband med utbrottet av covid-19 har SBU på uppdrag av Socialstyrelsen sammanställt den vetenskapliga litteraturen om smittspridning av coronavirusen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 eller MERS-CoV samt oavsiktligt läckage av aerosoler vid användning av nebulisator eller högflödesgrimma inom vården.

Studier om effekt av behandling med icke-invasiv ventilering och risk för smittspridning vid behandling med icke-invasiv ventilering presenteras i två andra svar från SBU:s upplysningstjänst.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om risk för smittspridning av SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 eller MERS-CoV vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma?

Vilka vetenskapliga studier finns om spridning av aerosoler vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma?

Sammanfattning

Primärstudier om risk för smittspridning av SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 eller MERS-CoV vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och relevansgranskning identifierat fem primärstudier med retrospektiv studiedesign som handlar om risk för smittspridning vid användning av nebulisator eller högflödesgrimma. I samtliga av dessa studier undersöktes om det fanns ökad risk för smitta till sjukvårdspersonal eller andra patienter när nebulisator användes i vård av patienter infekterade med SARS-CoV-1 (4 studier) eller SARS-CoV-2 (1 studie). Fyra av studierna undersökte smittrisk till enskilda personer från en eller flera inneliggande patienter, medan en jämförde risk för superspridning vid olika sjukhusavdelningar. Samtliga studier innehöll relativt få observationer och alla bedömdes ha hög risk för bias. Resultaten från studierna ger ingen entydig bild av om det finns en ökad risk för smittspridning eller inte.
Upplysningstjänsten identifierade ingen studie som undersökte risk för smitta i samband med användning av högflödesgrimma.

Primärstudier om spridning av aerosoler vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och relevansgranskning identifierat 17 primärstudier som har undersökt förekomst av aerosoler som läcker ut till omgivningen vid användning av nebulisator eller högflödesgrimma.

Sju av studierna som undersökte spridning av aerosoler utfördes i en sjukhusmiljö med patienter under normala eller experimentella förhållanden. Studiernas utfall var mängden aerosolpartiklar i luften eller påvisning av aerosolburna bakterier eller virus i samband med användning av nebulisator eller högflödesgrimma. Endast en av de kliniska studierna var randomiserad och kontrollerad och bedömdes ha måttlig risk för bias. I den studien undersöktes spridning av luftburna bakterier vid användning av högflödesgrimma i jämförelse med syrgasmask. Ingen signifikant skillnad mellan högflödesgrimma och syrgasmask uppmättes i den övervägande delen av mätningarna som utfördes i studien. De övriga sex studierna hade en annan studiedesign där kontrollgrupp saknades. Samtliga av dessa undersökte spridning av aerosoler vid nebulisering. I tre studier mättes aerosoler med olika partikelmätare och samtliga av dessa redovisade att en ökning av aerosoler uppmättes vid nebulisering. I tre andra studier undersöktes förekomst av bakterier eller virus i aerosoler. Dessa studier gav inget entydigt svar på frågan om förekomsten ökade vid nebulisering. Studierna var heterogena när det gäller utfall, mätmetod och avstånd från källan, vilket medför svårigheter att göra en sammantagen bedömning. Flera av studierna innehöll dessutom mycket få observationer.

De övriga tio studierna som identifierades var experimentella modellstudier där en andningssimulator hade kopplats till nebulisator (6 studier) eller högflödesgrimma (4 studier). På grund av den artificiella miljön är det svårt att generalisera resultaten från dessa studier till kliniska förhållanden. Risken för metodbrister har inte bedömts för dessa studier.

SARS-CoV-2 är benämningen på det virus som orsakar covid-19, SARS-CoV-1 är benämningen på viruset som orsakar sjukdomen sars och MERS-CoV är benämningen på viruset som orsakar sjukdomen mers. Alla tre virus tillhör gruppen coronavirus.

Sidan publicerad