Risk för smittspridning vid behandling med icke-invasiv ventilering med CPAP eller BiPAP

På uppdrag av Socialstyrelsen har SBU sammanställt den vetenskapliga litteraturen om risk för smittspridning från icke-invasiv ventilering (CPAP och BiPAP) vid behandling av akut andningsinsufficiens orsakad av coronavirus (SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 eller MERS-CoV).

Studier om effekt av behandling med icke-invasiv ventilering och risk för smittspridning vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma presenteras i två andra svar från SBU:s upplysningstjänst.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om risk för smittspridning av SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 eller MERS-CoV till sjukvårdspersonal vid behandling med CPAP (Continous Positive Airway Pressure) eller BiPAP (Bi Positive Airway Pressure)?

Frågeställare: Krisledningen på Socialstyrelsen

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias identifierat fyra primärstudier med retrospektiv studiedesign och med hög risk för bias. I en av studierna vårdades en patient med SARS-CoV-2 och risken för smittoöverföring vid olika patientrelaterade aktiviteter och vårdprocedurer som sjukvårdspersonalen deltagit i utvärderades retrospektivt. I de tre övriga studierna studerades smittorisk till sjukvårdspersonal som vårdade patienter med SARS-CoV-1. Två av studierna är retrospektiva kohortstudier med syfte att identifiera riskfaktorer, och den tredje studien är en fall–kontrollstudie.

SBU:s upplysningstjänst har funnit att det finns få studier om överföring av smitta och att de som identifierats har hög risk för bias på grund av möjliga confounders och osäkerhet när det gäller insamling och rapportering av utfall.

Sidan publicerad