Patientnära ultraljud i primärvården

Historiskt sett har ultraljudsundersökningar utförts med avancerad utrustning av tränade specialister. I och med den tekniska utvecklingen har ultraljudsutrustningen blivit mindre, mer portabel samt billigare och därmed mer tillgänglig för användning även inom primärvården.

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns kring diagnostisk tillförlitlighet av patientnära ultraljud inom primärvården?

Frågeställare: Läkare, Region Blekinge

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inte inkluderat någon systematisk översikt i svaret. Det har identifierats en relevant systematisk översikt, publicerad år 2019, som tittat på patientnära ultraljud inom primärvården men där vi har bedömt att risken för systematiska fel är hög [1]. SBU:s upplysningstjänst har också identifierat åtta primärstudier, som bland annat utvärderat ultraljudsundersökningar av hjärta, buk, hud och mjukdelar respektive benmineralsammansättning [2–9]. Dessa studier har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi varken har bedömt risken för systematiska fel i primärstudierna eller vägt samman resultaten och bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Därför redovisar vi endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel i den mån de har identifierats.

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-10-03
Point-of-care ultrasound in primary care
Search terms Items found
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [mh] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [mh:noexp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [majr] = MeSH Major Topic; [tiab] = Title or abstract; [ti] = Title; [au] = Author; [tw] = Text Word; Systematic[sb] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Population:
1. Family practice[mh:noexp] OR Family physicians[mh:noexp] OR Community health services[mh:noexp] OR Primary care[tiab] OR General practi*[tiab] OR Primary health*[tiab] OR Community health*[tiab] OR Family practic*[tiab] OR Family medicine[tiab] OR Family physician*[tiab] 289 570
Intervention:
2. "Ultrasonography"[Mesh] OR "Diagnostic Imaging"[Mesh] 2 562 988
3. ultraso*[Title/Abstract] OR sonogra*[Title/Abstract] 390 301
4. diagnos*[Title/Abstract] AND (screen*[Title/Abstract] OR scan*[Title/Abstract] OR imag*[Title/Abstract]) 477 486
5. "Point-of-Care Testing"[Mesh] OR "Point-of-Care Systems"[Mesh] 13 267
6. "point-of-care"[Title/Abstract] OR "point of care"[Title/Abstract] 18 130
7. pocus[Title/Abstract] OR "poc us"[Title/Abstract] OR "poc usg"[Title/Abstract] 564
8. portable[Title/Abstract] OR handheld[Title/Abstract] OR hand-held[Title/Abstract] OR mobile[Title/Abstract] OR bedside[Title/Abstract] 155 763
9. 2 OR 3 OR 4 2 956 491
10. 5 OR 6 OR 7 OR 8 174 016
11. 9 AND 10 25 526
Final 1 AND 11 543

 

Cochrane Library via Wiley 2019-10-03
Point-of-care ultrasound in primary care
Search terms Items found
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Population:
1. MeSH descriptor: [Family Practice] explode all trees 1 968
2. MeSH descriptor: [Physicians, Family] explode all trees 445
3. MeSH descriptor: [Community Health Services] explode all trees 12 948
4. Primary care OR General practi* OR Primary health* OR Community health* OR Family practic* OR Family medicine OR Family physician*:ti,ab,kw 183 741
5. 15 OR 16 OR 17 OR 18 189 823
Intervention:
6. MeSH descriptor: [Ultrasonography] explode all trees 13 513
7. MeSH descriptor: [Diagnostic Imaging] explode all trees 47 308
8. 1 or 2 47 308
9. ultraso* OR sonogra*:ti,ab,kw 41 492
10. diagnos* AND (screen* OR scan* OR imag*):ti,ab,kw 67 926
11. MeSH descriptor: [Point-of-Care Systems] explode all trees 459
12. MeSH descriptor: [Point-of-Care Testing] explode all trees 58
13. 6 OR 7 459
14. "point-of-care" OR "point of care":ti,ab,kw 1 974
15. pocus OR "poc us" OR "poc usg":ti,ab,kw 63
16. portable OR handheld OR hand-held OR mobile OR bedside:ti,ab,kw 14 627
17. 8 OR 9 OR 10 114 364
18. 13 OR 14 OR 15 OR 16 16 237
19. 17 AND 18 2 246
Final 5 AND 19

Cochrane reviews: 277
Cochrane protocols: 19
Trials: 616
Editorials: 0
Special Collections: 1
Clinical Answers: 2
915

 

Embase via embase.com 2019-10-17
Point-of-care ultrasound in primary care
Search terms Items found
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Population:
1. 'general practice'/exp OR 'general practitioner'/exp OR 'community care'/exp OR 'primary medical care'/exp 360 883
2. 'primary care' OR 'general practi*' OR 'primary health*' OR 'community health*' OR 'family practic*' OR 'family medicine' OR 'family physician*':ti,ab,kw 637 736
3. 1 OR 2 418 988
Intervention:
4. 'echography'/exp OR 'diagnostic imaging'/exp 933 802
5. ultraso* OR sonogra*:ti,ab,kw 674 628
6. diagnos*:ti,ab,kw AND (screen*:ti,ab,kw OR scan*:ti,ab,kw OR imag*:ti,ab,kw) 756 403
7. 4 OR 5 OR 6 1 810 852
8. 'point of care system'/exp OR 'point of care testing'/exp 13 912
9. 'point-of-care' OR 'point of care':ti,ab,kw 31 560
10. pocus OR 'poc us' OR 'poc usg':ti,ab,kw 1 017
11. portable OR handheld OR 'hand held' OR mobile OR bedside:ti,ab,kw 236 136
12. 8 OR 9 OR 10 OR 11 261 293
Combined sets:
13. 7 AND 12 (intervention) 31 085
14. 3 AND 13 (population AND intervention) 1 358
Study types:
15. 'systematic review'/exp OR 'meta analysis'/exp 309 962
16. systematic* AND review* OR 'meta-analysis' OR 'meta analysis':ti,ab,kw 499 438
17. 15 OR 16 499 438
18. 'randomized controlled trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'controlled study'/exp 7 166 074
19. randomized OR randomised OR randomly OR random OR controlled:ti,ab,kw 2 153 818
20. 18 OR 19 8 262 186
21. 'limit of detection'/exp OR 'sensitivity and specificity'/exp OR 'receiver operating characteristic'/exp OR 'predictive value'/exp OR 'reproducibility'/exp 723 516
22. (sensitiv* OR specific* OR 'limit of detection' OR 'predictive value' OR 'predictive values' OR reproduc* OR 'likelihood ratio' OR 'likelihood ratios' OR reliab* OR 're test' OR retest OR 'test retest' OR 'test re test' OR receiver) AND operating AND characteristic* OR (roc:ti,ab,kw AND (analy*:ti,ab,kw OR curve:ti,ab,kw OR curves*:ti,ab,kw)) 161 604
23. 21 OR 22 751 995
24. 20 OR 23 8 766 917
Final 14 AND 17 (systematic reviews)
14 AND 24 (primary studies)
60
548

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad