KBT via chatt vid depression och ångest

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av KBT förmedlad genom textbaserad dialog (chatt) som terapi vid depression eller ångest? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning efter systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Depression och ångestsyndrom är vanliga sjukdomar i Sverige. De som drabbas behandlas ofta med kognitiv beteendeterapi, KBT. Idag erbjuds KBT-behandling även som internetbaserade behandlingsprogram där patient och behandlare har möjlighet att skicka skriftliga meddelanden till varandra (chatta). Textmeddelandena kan utgöra en större eller mindre del av behandlingsprogrammet.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av KBT förmedlad genom textbaserad dialog (chatt) som terapi vid depression eller ångest?

Frågeställare: Psykolog

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och granskning av systematiska översikter inte inkluderat någon översikt i svaret. Eftersom det inte finns någon systematisk översikt med sammanställd kunskap som besvarar denna fråga presenteras inte några resultat eller slutsatser.

Sju översikter publicerade mellan år 2016 och år 2020 med närliggande men mindre avgränsade frågeställningar som även täcker in Upplysningstjänstens fråga redovisas som lästips. Översikterna har granskats både med avseende på relevans och risk för bias men endast en liten andel av de studier som ingick i översikterna befanns vara relevanta för Upplysningstjänstens fråga. I översikterna presenterades inte heller någon sammanvägning av resultat eller någon slutsats om effekterna av KBT, förmedlad genom textbaserad dialog, som terapi vid ångest eller depression.

Vid granskningen av översikterna befanns sex av de ingående primärstudierna vara relevanta för frågeställningen. Upplysningstjänsten bedömer inte risken för bias i primärstudier och därför redovisas de bara som referenser. Det går inte att utesluta att det finns fler relevanta primärstudier eftersom ingen av de funna översikterna har haft exakt samma frågeställning, samt att det kan ha tillkommit studier efter att översikterna publicerades.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. KBT via chatt vid depression och ångest [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202107

Mer inom ämnet

Sidan publicerad