Iowa Strengthening Families Program för föräldrar med barn i de tidiga tonåren

Iowa Strengthening Families Program är ett manualbaserat program för föräldrar och barn i tonåren som syftar till att förbättra relationen mellan föräldrar och barn. Programmet används primärpreventivt, det vill säga man vänder sig till alla familjer. Det svenska programmet Föräldrastegen har utvecklats från teorin bakom Iowa Strengthening Families Program. Föräldrastegen presenteras i ett annat svar från SBU:s upplysningstjänst.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på Iowa Strengthening Families Program?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning identifierat en systematisk översikt från 2006 om drogprevention. Endast en av studierna som ingick i översikten handlade om Iowa Strengthening Families Program. Författarna till översikten har dragit slutsatsen att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för programmets effekter.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

Medline via Ovid 2020-01-24
Iowa strengthening families program
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Intervention: Iowa strengthening families program.
1. (strength* ADJ2 famil*).ti,ab. 1,058
2. Exp systematic review/ OR cochrane library.mp OR exp meta analysis/ 192,676
3. ((systematic* ADJ3 review) OR meta analy* OR metaanaly*).ab,ti,kw 256,720
4. 2 OR 3 283,734
Final 2 1 AND 4 25

 

Embase via embase.com 2020-01-24
Iowa strengthening families program
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention: Iowa strengthening families program
1. (strength* NEXT/2 famil*):ti,ab 790
2. 'systematic review'/exp OR 'cochrane library'/exp OR 'meta analysis'/exp 328,901
3. ((systematic* NEAR/3 review):ti,ab) OR 'meta analy*':ti,ab OR metaanaly*:ti,ab 327,335
4. 2 OR 3 419,052
Final 2 1 AND 4 21

 

Academic Search Elite, CINAHL, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SocINDEX via ebsco.com 2020-01-24
Iowa strengthening families program
Final 2 1 AND 4 94
Search terms Items found
Intervention: Iowa strengthening families program
1. (strength* NEXT/2 famil*):ti,ab 7,564
2. DE "Systematic Review" OR DE "Cochrane reviews" OR DE "Meta-analysis" 162,048
3. (TI (systematic* N3 review) OR "meta analy*" OR metaanaly*) OR (AB (systematic* N3 review) OR "meta analy*" OR metaanaly*) 371,854
4. 2 OR 3 398,635

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad