Föräldrastegen för föräldrar med barn i åldern 13–17 år

Föräldrastegen är ett manualbaserat program för föräldrar som behöver stöd för att förbättra relationen och minska konflikterna med sina barn i tonåren. Programmet vänder sig till föräldrar och används som en riktad insats till familjer där barnen är i riskzonen. Föräldrastegen har utvecklats från teorin bakom det amerikanska programmet Iowa Strengthening Families Program. Iowa Strengthening Families Program presenteras i ett annat svar från SBU:s upplysningstjänst.

Lästid: ca 3 min Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på stödprogrammet Föräldrastegen?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt för programmet Föräldrastegen. SBU:s upplysningstjänst har identifierat en primärstudie. I studien har man jämfört Föräldrastegen med Programmet Komet. Primärstudien har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studien finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson och Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

Medline via Ovid 2020-01-24
ParentSteps
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Intervention: ParentSteps
1. Parentstep?.ti,ab,kw 1
Final 1 1

 

Embase via embase.com 2020-01-24
ParentSteps
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention: ParentSteps
1. ParentStep$:ti,ab,kw 0
Final 1 0

 

SwePub 2019-12-18
ParentSteps
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
Search terms Items found
Intervention:
1. Föräldrasteg* 1
Final 1 1

 

Academic Search Elite, CINAHL, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycINFO, SocINDEX via ebsco.com 2019-12-18
ParentSteps
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention: ParentSteps
1. TX Parentstep# 1
Final 1 1

Mer inom ämnet

Sidan uppdaterad