Föräldrastegen för föräldrar med barn i åldern 13–17 år

Föräldrastegen är ett manualbaserat program för föräldrar som behöver stöd för att förbättra relationen och minska konflikterna med sina barn i tonåren. Programmet vänder sig till föräldrar och används som en riktad insats till familjer där barnen är i riskzonen. Föräldrastegen har utvecklats från teorin bakom det amerikanska programmet Iowa Strengthening Families Program. Iowa Strengthening Families Program presenteras i ett annat svar från SBU:s upplysningstjänst.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på stödprogrammet Föräldrastegen?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt för programmet Föräldrastegen. SBU:s upplysningstjänst har identifierat en primärstudie. I studien har man jämfört Föräldrastegen med Programmet Komet. Primärstudien har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studien finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202014
Diarienr: SBU 2019/793
https://www.sbu.se/ut202014