Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Insatser för våldsutövare och för individer utsatta för våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och är en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter. Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Insatser för att förhindra och skydda mot våld i nära relationer kan rikta sig till både våldsutövare och till den som blir utsatt.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Hur ska stadsdelsförvaltningar arbeta med våldsutövare i nära relationer? Vilka sociala insatser finns det för unga vuxna och vuxna utsatta för våld i nära relationer?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tolv systematiska översikter som undersöker våld i nära relationer. Fem översikter ingår i ett tidigare upplysningstjänstsvar från 2012 och redovisas inte i detta svar. Fem översikter utvärderade effekten av stödinsatser (exempelvis rådgivning, stöttning och praktisk hjälp med att få tillgång till olika tjänster eller program vid skyddade boenden) för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Samtliga av dessa översikter inkluderade randomiserade eller icke-randomiserade jämförande studier. En översikt utvärderade om alkoholminskande insatser kan minska partnervåld (alla kön) och inkluderade randomiserade studier och observationsstudier. En översikt utvärderade våldsutsatta mammors upplevelser av att ha en stödperson och inkluderade studier med kvalitativ metodik. Primärstudierna var utförda i USA, England, Brasilien, Australien, Kina och Peru. Översikterna utvärderade bland annat antalet våldsincidenter, förändrad livskvalitet, depression, ångest och psykosocial hälsa.

I en av översikterna kommenterar författarna att flera studier inte inkluderat tillräckligt många individer och att studierna var mycket olika i utförande. Dessa författare anser trots detta att stödinsatser kan öka livskvaliteten på kort sikt, minska förekomsten av misshandel ett till två år efter stödinsatsen. I en annan översikt drar författarna slutsatsen att en begränsad insats kan förbättra den mentala hälsan kortsiktigt och minska förekomsten av misshandel speciellt när det gäller gravida och de som var utsatta för en mindre frekvent misshandel. Dock påpekas det i en annan översikt att det för de gravida fanns otillräckligt med bevis för att stödinsatserna var effektiva. 

Författarna till översikten om alkoholminskande insatser drar slutsatsen att det saknas studier om ifall insatser för minskat alkoholintag också kan leda till minskat partnervåld. 

Översikten som utvärderade upplevelser av att ha en stödperson (specialutbildad barnmorska eller sjuksköterska) drar slutsatsen att mammor som har upplevt våld inte ville berätta det för stödpersonen. De som berättade kände sig utlämnade. Stödpersonerna hade begränsade kunskaper för att hjälpa mammor som upplever våld i hemmet.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/. (nerladdat 2016-02-23) 2016.
 2. Shorey RC, Tirone V, Stuart GL. Coordinated community response components for victims of intimate partner violence: A review of the literature. Aggression & Violent Behavior 2014;19:363-71.
 3. Babcock JC, Green CE, Robie C. Does batterers' treatment work: a meta-analytic review of domestic violence treatment (Structured abstract). In: Clinical Psychology Review; 2004. p 1023-53.
 4. Eynon J, Carrier J, Rees S, Cartwright A. Mothers' and health visitors' perceptions of the support provided to mothers who have experienced domestic violence: A systematic review. In; 2012.
 5. Jahanfar S, Howard Louise M, Medley N. Interventions for preventing or reducing domestic violence against pregnant women. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2014.
 6. McMurran M. Motivational interviewing with offenders: A systematic review. Legal and Criminological Psychology 2009;14:83-100.
 7. Ramsay J, Carter Y, Davidson L, Dunne D, Eldridge S, Hegarty K, et al. Advocacy interventions to reduce or eliminate violence and promote the physical and psychosocial well-being of women who experience intimate partner abuse. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2009.
 8. Rivas C, Ramsay J, Sadowski L, Davidson L, Dunne D, Eldridge S, et al. Advocacy Interventions to Reduce or Eliminate Violence and Promote the Physical and Psychosocial Wellbeing of Women Who Experience Intimate Partner Abuse: A Systematic Review. In; 2016.
 9. Smedslund G, Dalsbø Therese K, Steiro A, Winsvold A, Clench-Aas J. Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2007.
 10. Tirado-Muñoz J, Gilchrist G, Farré M, Hegarty K, Torrens M. The efficacy of cognitive behavioural therapy and advocacy interventions for women who have experienced intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis. Annals of Medicine 2014;46:567-86.
 11. Van Parys AS, Verhamme A, Temmerman M, Verstraelen H. Intimate partner violence and pregnancy: A systematic review of interventions. PLoS ONE 2014;9.
 12. Wathen CN, MacMillan HL. Interventions for Violence Against Women: Scientific Review. Journal of the American Medical Association 2003;289:589-600.
 13. Wilson IM, Graham K, Taft A. Alcohol interventions, alcohol policy and intimate partner violence: a systematic review (Provisional abstract). In: Database of Abstracts of Reviews of Effects; 2014. p 881.
 14. SBU. http://www.sbu.se/valdrelation. 2012.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Göran Bertilsson, Jessica Dagerhamn, Anna Edemo, Lina Leander, Knut Sundell och Jan Liliemark.

Sidan publicerad