Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling av män som utövar våld i nära relationer

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. I Sverige polisanmäldes år 2011 över 12 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år där kvinnan var i en nära relation med förövaren.

Det finns idag uppemot 50 olika aktörer som bedriver mer eller mindre systematiserad och väl underbyggd behandling för personer som har utövat våld i nära relationer i Sverige. Exempel på sådana behandlingar är IDAP (Integrated Domestic Abuse Programme) inom kriminalvården, ATV-mottagningar (Alternativ Till Våld) och mansmottagningar mot våld.

Det förekommer både enskild behandling, gruppbehandling samt parterapi.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad finns det för forskningsresultat rörande psykoterapeutiska behandlingar av män som utövar våld i nära relationer?

Frågeställare: Chefsläkare, Jämtlands läns landsting

Upplysningstjänstens svar

Då frågan är omfattande har Upplysningstjänsten fokuserat på behandling av personer som utövar fysiskt våld inom en parrelation. Vidare har vi inte inkluderat studier som enbart undersöker grupperna som dömts till psykoterapeutisk vård, eller med underliggande psykisk ohälsa.

Upplysningstjänsten har identifierat fem systematiska översikter. I tre av dessa studeras behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller terapi enligt ”Duluthmodellen”, enskilt eller i grupp. I en av dessa tre undersöks även effekten av parterapi. I den ena av de övriga två översikterna studeras effekten av motiverande samtal och den sista har inga tydliga inklusionskriterier. Majoriteten av de primärstudier som ingår i de systematiska översikterna har flera brister, bland annat gällande adekvata kontrollgrupper och blindning.

Upplysningstjänsten har härutöver identifierat fem randomiserade kontrollerade eller kvasiexperimentella studier, som tar upp andra behandlingsmetoder än de som ingår i de systematiska översikterna, alternativt är de publicerade senare än de systematiska översikterna. Studierna undersöker effekten av en eller flera av följande behandlingsmetoder; KBT, motiverande samtal, föräldra-barn samspelsterapi samt emotionellt fokuserad terapi.

Vidare identifierades en rapport från Kriminalvården och en från Socialstyrelsen som beskriver studier från Sverige. Sammantaget finns få väldesignade studier där KBT undersöks, eller terapi enligt Duluthmodellen, för män som fysiskt misshandlat sina kvinnliga partners och det är osäkert vilken effekt dessa metoder har.

Författarnas slutsatser finns att läsa i Tabell 1 och Tabell 2.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-04-26.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

 • Smedslund G, Dalsbø Therese K, Steiro A, Winsvold A, Clench-Aas J. Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2007.
 • Stover CS, Meadows AL, Kaufman J. Interventions for intimate partner violence: Review and implications for evidence-based practice. Professional Psychology: Research and Practice 2009;40:223-233.
 • McMurran M. Motivational interviewing with offenders: A systematic review. Legal and Criminological Psychology 2009;14:83-100.
 • Babcock JC, Green CE, Robie C. Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. Clin Psychol Rev 2004;23:1023-53.
 • Wathen CN, MacMillan HL. Interventions for violence against women: scientific review. JAMA 2003;289:589-600.

Primärstudier som inte inkluderar systematiska översikter

 • Palmstierna T, Haugan G, Jarwson S, Rasmussen K, Nottestad JA. Cognitive-behaviour group therapy for men voluntary seeking help for intimate partner violence. Nord J Psychiatry 2012.
 • Alexander PC, Morris E, Tracy A, Frye A. Stages of change and the group treatment of batterers: a randomized clinical trial. Violence Vict 2010;25:571-87.
 • Pascual-Leone A, Bierman R, Arnold R, Stasiak E. Emotion-focused therapy for incarcerated offenders of intimate partner violence: A 3-year outcome using a new whole-sample matching method. Psychotherapy Research 2011;21:331-347.
 • Chaffin M, Silovsky JF, Funderburk B, Valle LA, Brestan EV, Balachova T, et al. Parent-child interaction therapy with physically abusive parents: efficacy for reducing future abuse reports. J Consult Clin Psychol 2004;72:500-10.
 • Foley KP. A comparison of parent-child interaction therapy and treatment as usual with families with a history of child abuse and neglect and intimate partner violence. US: ProQuest Information & Learning; 2011.
 • Kriminalvården. Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården In: Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004-2007. Kriminalvårdens Reprocentral; 2011.
 • Socialstyrelsen. Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering. In; 2010.

Projektgrupp

 • Jan Liliemark, programchef, SBU
 • Christel Hellberg, projektledare, SBU

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, SBU

Granskare

Professor Niklas Långström, Centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet

Sidan publicerad