Gruppinsatsen Drive for life för barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap

Drive for life är en insats för ungdomar som skolkar från skolan och som riskerar att hamna i utanförskap. I korthet handlar metoden om att man genom utmanande fritidsaktiviteter och handledda möten varje vecka erbjuder en handplockad grupp unga, positiva upplevelser, gemenskap, erfarenheter av framgång och ökad social kompetens.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det forskning som visar att Drive for life minskar skolk och bryter utanförskap bland barn och unga?

Frågeställare: Biträdande socialchef, Torsby kommun

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har inte identifierat någon utvärdering av Drive for life som publicerats som en vetenskaplig studie. SBU:s upplysningstjänst har också sökt efter utvärderingar av snarlika insatser, det vill säga gruppbaserad verksamhet för social träning av unga i riskzonen tillsammans med vuxna. Fyra systematiska översikter identifierades på snarlika insatser, men istället för positiva effekter visade författarna på risken med att sammanföra unga som har olika beteendeproblem [1-4].

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Litteratursökning

Litteratursökning.pdf

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-06-13
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201914
Diarienr: SBU 2019/75
https://www.sbu.se/ut201914