Gruppinsatsen Drive for life för barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap

Drive for life är en insats för ungdomar som skolkar från skolan och som riskerar att hamna i utanförskap. I korthet handlar metoden om att man genom utmanande fritidsaktiviteter och handledda möten varje vecka erbjuder en handplockad grupp unga, positiva upplevelser, gemenskap, erfarenheter av framgång och ökad social kompetens.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det forskning som visar att Drive for life minskar skolk och bryter utanförskap bland barn och unga?

Frågeställare: Biträdande socialchef, Torsby kommun

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har inte identifierat någon utvärdering av Drive for life som publicerats som en vetenskaplig studie. SBU:s upplysningstjänst har också sökt efter utvärderingar av snarlika insatser, det vill säga gruppbaserad verksamhet för social träning av unga i riskzonen tillsammans med vuxna. Fyra systematiska översikter identifierades på snarlika insatser, men istället för positiva effekter visade författarna på risken med att sammanföra unga som har olika beteendeproblem [1-4].

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Litteratursökning

Litteratursökning.pdf

Innehållsdeklaration

    Utvärdering av ny/etablerad metod
✓ Strukturerad litteratursökning
    Strukturerad och uttömmande litteratursökning
✓ Relevansgranskning*
✓ Kvalitetsgranskning*
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
    Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
    Granskad av SBU:s kvalitetsgrupp
    Granskad av SBU:s råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

* Utfördes av en enskild person, det vill säga ej oberoende granskning av två personer.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Knut Sundell (projektledare), Laura Lintamo (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad