Fotobiomodulering med lågeffektlaser (LLLT) vid behandling av sår

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av lågeffektlaser på sårläkning? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fotobiomodulering är en term som används för att beskriva behandlingar med laser eller andra ljusdioder. En vanligt förekommande metod inom fältet av fotobiomodulering är användandet av lågeffektlaser eller low level laser therapy (LLLT). Sårläkning var ett av de första områdena där lågeffektlaser testades, men metoden har även använts för att minska smärta, inflammation och svullnad.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av lågeffektlaser på sårläkning?

Frågeställare: Sjukgymnast

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat tre systematiska översikter i svaret. Författarna till de två nyaste översikterna som inkluderat 13 respektive 14 studier drog slutsatsen att LLLT visat på lovande effekt på sårläkning mätt som fullständig utläkning och minskning av sårytans area hos personer med diabetesrelaterade sår. I den tredje översikten som publicerades år 2000 och som i huvudsak gäller trycksår drog författarna istället slutsatsen att LLLT inte hade någon säkerställd positiv effekt vid sårläkning. Slutsatserna i denna översikt baserades på tre små studier.

Författarna till de två nyare översikterna bedömde tillförlitligheten till resultaten som mycket låg eller låg. Trots lovande resultat manar författarna till försiktighet i tolkningen av resultaten då många av de ingående studierna besväras av metodologiska svagheter, hög risk för bias samt små stickprovsstorlekar. Författarnas slutsatser har inte heller analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Fotobiomodulering med lågeffektlaser (LLLT) vid behandling av sår (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202125

Sidan publicerad