Tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår

Vilken sammanställd forskning finns om diagnostisk tillförlitlighet respektive prognos med tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Perifer artärsjukdom (engelska: periferal artery disease (PAD)), beror på arteriell insufficiens vilket ger nedsatt blodcirkulation i artärerna och är vanligt förekommande vid åderförkalkning. Vid allvarligt nedsatt blodcirkulation finns risk för att det uppstår svårläkta sår och kallbrand. För att diagnostisera arteriell insufficiens kan man mäta det systoliska blodtrycket i antingen tå- eller fotled och genom att kombinera detta med en blodtrycksmätning i armen kan man sedan räkna ut tå- (TBI) eller ankel-brakialindex (ABI).

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om diagnostisk tillförlitlighet respektive prognos med tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår?

Frågeställare: Svensk sjuksköterskeförening

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risk för bias redovisat sex systematiska översikter i svaret. Två av dessa översikter har undersökt den diagnostiska tillförlitligheten av tåtrycksmätning för att identifiera personer med perifer artärsjukdom (PAD) medan fyra har undersökt hur väl tåtrycksmätning förutsäger prognos respektive framtida komplikationer, som till exempel sårläkning och risk för amputation.

Författarna till båda översikterna om diagnostisk tillförlitlighet fann att tå-brakialindex (TBI) hade högre sensitivitet men lägre specificitet än ankel-brakialindex (ABI). Författarna till den första översikten ansåg att TBI visat på lovande resultat medan ABI visat på allt för låg sensitivitet. Författarna drog slutsatsen att det idag inte fanns tillräcklig evidens att rekommendera vare sig TBI eller ABI som enda test för att diagnostisera PAD hos patienter med fotsår och diabetes. Författarna till den andra översikten ansåg dock att båda testen visat på tillräcklig god diagnostisk tillförlitlighet men påpekade att TBI visat på bättre sensitivitet hos framför allt i vad de beskriver som utmanande patientgrupper (till exempel diabetespatienter). Värt att notera är att den första översikten enbart inkluderade diabetespatienter medan den andra inkluderade ett stort antal patientgrupper.

Av de fyra översikterna som undersökt hur väl tåtrycksmätning förutsäger framtida komplikationer hade tre enbart inkluderat studier av diabetespatienter och endast en av översikterna jämförde tåtrycksmätning med ankeltrycksmätning. Samtliga översikter om tåtrycksmätning fann att ett systoliskt blodtryck i tå (TBP) över 30 mmHg var associerat med förbättrad sårläkning eller minskad risk för amputation. Översikten som även hade jämfört TBI och ABI fann att båda testerna kunde förutsäga risk för allvarlig amputation (blodtryck i ankel <50 mmHg, ABI <0,5, tåtryck <30 mmHg) samt att enbart tåtryck (>30 mmHg) var associerad med förbättrad sårläkning. Upplysningstjänsten har även identifierat tre relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Författarnas slutsatser från dessa översikter redovisas därför inte i svaret.

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202121

Sidan publicerad