Diagnostik med PCR-teknik vid nagelsvamp

Nagelsvamp, så kallad onychomykos, är en infektion som oftast angriper tånaglarna och påverkar nagelns utseende så att nageln blir missfärgad, upphöjd och uppluckrad. Nagelsvamp kan orsakas av trådsvampar (dermatofyter), jästsvampar eller mögelsvampar. Diagnostik av nagelsvamp görs vanligen genom odling och eller direktmikroskopi men kan också göras via DNA-diagnostik genom polymeraskedjereaktion (PCR) av DNA extraherat från nagelklipp eller nagelskrap.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns om diagnostisk tillförlitlighet av PCR-teknik vid nagelsvamp?

Frågeställare: ST-läkare i allmänmedicin, Västra Götalandsregionen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. Vi har identifierat 19 primärstudier som undersökt sensitivitet och specificitet för diagnostik med PCR-teknik vid nagelsvamp. Studierna använde olika typer av PCR-tekniker och olika svampsläkten analyserades. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna återfinns i referenslistan för den som önskar leta reda på dem och läsa mer.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson (projektledare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

PubMed via NLM December 19, 2019
Nail fungus and PCR
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. "Onychomycosis"[Mesh] OR “nail fungus”[Title/Abstract] OR “nail fungi”[Title/Abstract] OR “fungal nail”[Title/Abstract] OR onychomycosis[Title/Abstract] OR onychomycoses[Title/Abstract] OR “tinea unguium”[Title/Abstract] 4 330
Intervention:
2. "Polymerase Chain Reaction"[Mesh] OR "Gene Amplification"[Mesh] OR PCR[Title/Abstract] OR PCRs[Title/Abstract] OR “polymerase chain reaction”[Title/Abstract] OR “polymerase chain reactions”[Title/Abstract] 817 144
Combined sets:
3. 1 AND 2 135
Final   135

 

Cochrane Library via Wiley December 19, 2019
Nail fungus and PCR
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Onychomycosis] explode all trees 265
2. ("nail fungus" or "nail fungi" or "fungal nail" or onychomycosis or onychomycoses or "tinea unguium"):ti,ab,kw 566
3. 1 OR 2 566
Intervention:
4. MeSH descriptor: [Polymerase Chain Reaction] explode all trees 2 206
5. MeSH descriptor: [Gene Amplification] explode all trees 59
6. (PCR or PCRs or "polymerase chain reaction" or "polymerase chain reactions"):ti,ab,kw 14 707
7. 4 OR 5 OR 6 14 755
Combined sets:
8. 3 AND 7 6
Final   CENTRAL: 6

 

Embase via embase.com December 19, 2019
Nail fungus and PCR
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. 'onychomycosis'/exp OR 'nail fungus':ti,ab OR 'nail fungi':ti,ab OR 'fungal nail':ti,ab OR onychomycosis:ti,ab OR onychomycoses:ti,ab OR 'tinea unguium':ti,ab 7 230
Intervention:
2. 'polymerase chain reaction'/exp OR 'gene amplification'/exp OR PCR:ti,ab OR PCRs:ti,ab OR 'polymerase chain reaction':ti,ab or 'polymerase chain reactions':ti,ab 1 187 292
Combined sets:
3. 1 AND 2 293
Final   293

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad