Covid-19 vid graviditet

Detta är ett svar från SBU:s upplysningstjänst som ger snabba svar på avgränsade frågor. I svaret sammanställs vetenskapliga studier som handlar om risk för allvarlig sjukdom eller död om man drabbas av covid-19 under en graviditet.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Svaret baseras på:

  • Strukturerad litteratursökning
  • Oberoende relevansgranskning av sökresultatet i form av artikelsammanfattningar
  • Oberoende relevansgranskning av fulltextartiklar
  • Oberoende granskning av risk för bias i studier som inkluderats efter relevansgranskning

Svaret innehåller även:

  • Tabellering av inkluderade systematiska översikter och kontrollerade primärstudier
  • Förteckning över exkluderade studier med angiven exklusionsorsak

Svaret har granskats av SBU:s interna kvalitetssäkringsgrupp.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns det som har undersökt om gravida kvinnor har en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19, samt hur riskfaktorerna fetma, diabetes och hypertoni påverkar denna risk?

Frågeställare: Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och bedömning av risk för bias inkluderat en systematisk översikt i svaret [1]. Författarna till översikten drog slutsatsen att gravida kvinnor med covid-19 oftare blir inlagda på intensivvårdsavdelning och oftare får invasiv ventilering än icke-gravida kvinnor med covid-19. Författarna fann att gravida kvinnor med covid-19 inte hade högre dödlighet än icke-gravida kvinnor med covid-19. Resultaten visade även att gravida kvinnor med covid-19 som var överviktiga, hade högt blodtryck eller som hade diabetes oftare blev allvarligt sjuka än gravida kvinnor utan dessa riskfaktorer.

SBU:s upplysningstjänst har även identifierat sju primärstudier som inte fanns med i den inkluderade översikten, varav fem hade undersökt risken för allvarlig sjukdom eller död för gravida kvinnor med covid-19 [2–6] och två hade undersökt vilka riskfaktorer som påverkar dessa utfall [7,8].

Fyra av de fem studierna som undersökt risken för allvarlig sjukdom eller död jämförde gravida kvinnor med covid-19 med icke-gravida kvinnor med covid-19. I tre av dessa drogs slutsatsen att gravida kvinnor med covid-19 oftare blev inlagd på intensivvårdsavdelning och blev allvarligt sjuka jämfört med icke-gravida kvinnor med covid-19. Resultaten för dödlighet var delvis motstridiga, majoriteten av de inkluderade studierna drog nämligen slutsatsen att gravida kvinnor med covid-19 inte hade högre dödlighet än icke-gravida kvinnor med covid-19, dock indikerade resultaten från en större registerstudie från USA en högre dödlighet hos gravida kvinnor med covid-19.

Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Covid-19 vid graviditet [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202105

Sidan publicerad