Bedömningsinstrument för att identifiera delirium hos patienter inom slutenvården

Delirium är ett neuropsykiatriskt tillstånd som karakteriseras av nedsatt uppmärksamhet och koncentrationsförmåga samt störd kognition. Tillståndet är vanligt inom slutenvården, särskilt hos äldre och sköra patienter. Begreppet delirium används ofta synonymt med konfusion, akut konfusionstillstånd eller tillfällig förvirring. Det finns flertalet bedömningsinstrument som kan användas för identifiering eller screening av delirium.

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilken sammanställd forskning finns på bedömningsinstrument för delirium hos patienter inom slutenvården med avseende på diagnostisk tillförlitlighet

Frågeställare: Utvecklare, Kunskapscentrum för demenssjukdomar i region Skåne.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna har dragit slutsatsen att det finns många validerade instrument som kan användas för att upptäcka eller identifiera delirium inom slutenvården. Bland annat ansåg författarna att instrumenten CAM, OSLA och RASS hade visat på god diagnostisk tillförlitlighet och kan användas som screeninginstrument för delirium på vuxna och äldre inom slutenvården. Författarna fann även indikationer på att instrument utformade för att mäta vakenhet fungerar särskilt väl på patienter med en bakomliggande demenssjukdom. Bedömningsinstrument som involverade anhöriga beskrevs av författarna som enkla att använda och kunde enligt dem vara en lämplig metod för att identifiera delirium. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-03-04
Rapportnr: ut202009
Diarienr: SBU 2019/718
https://www.sbu.se/ut202009