Bedömningsinstrument för att identifiera delirium hos patienter inom slutenvården

Delirium är ett neuropsykiatriskt tillstånd som karakteriseras av nedsatt uppmärksamhet och koncentrationsförmåga samt störd kognition. Tillståndet är vanligt inom slutenvården, särskilt hos äldre och sköra patienter. Begreppet delirium används ofta synonymt med konfusion, akut konfusionstillstånd eller tillfällig förvirring. Det finns flertalet bedömningsinstrument som kan användas för identifiering eller screening av delirium.

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilken sammanställd forskning finns på bedömningsinstrument för delirium hos patienter inom slutenvården med avseende på diagnostisk tillförlitlighet

Frågeställare: Utvecklare, Kunskapscentrum för demenssjukdomar i region Skåne.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna har dragit slutsatsen att det finns många validerade instrument som kan användas för att upptäcka eller identifiera delirium inom slutenvården. Bland annat ansåg författarna att instrumenten CAM, OSLA och RASS hade visat på god diagnostisk tillförlitlighet och kan användas som screeninginstrument för delirium på vuxna och äldre inom slutenvården. Författarna fann även indikationer på att instrument utformade för att mäta vakenhet fungerar särskilt väl på patienter med en bakomliggande demenssjukdom. Bedömningsinstrument som involverade anhöriga beskrevs av författarna som enkla att använda och kunde enligt dem vara en lämplig metod för att identifiera delirium. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Litteratursökning

 

MedLINE via OVID 2019-12-10
Delirium detection instruments
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. Exp delirium/ OR Deliri*.ti,ab,kw. 16,623
2. Exp confusion/ OR confus*.ti,ab,kw. 66,298
3. disorient*.ti,ab,kw. 4,647
4. acute confusion/ OR Exp acute brain disease/ 0
5. (Acute ADJ3 (Brain syndrome OR Organic psychosyndrome OR Psycho-organic syndrome OR Encephalopathy)).ti,ab,kw. 2,713
6. (metabolic encephalopathy OR exogenous psychosis).ti,ab,kw 470
7. (clouded state OR clouding of consciousness).ti,ab,kw 183
8. (Toxic confusion OR toxic psychos*).ti,ab,kw 201
9. obnubilat*.ti,ab,kw 54
10. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 80,007
Intervention:
11. Exp risk assessment/ 255,574
12. (4AT OR 4 AT OR 4 A T OR 4A T).ti,ab,kw 8,512
13. ((risk OR rapid OR predict* OR diag* OR screen* OR clinical) ADJ3 (model? OR tool? OR instrument OR scale? OR test? OR assessment OR method?)).ti,ab,kw 747,631
14. 11 OR 12 OR 13 963,646
Study types:
15. Exp systematic review/ OR cochrane library.mp OR exp meta analysis/ 188,595
16. ((systematic* ADJ3 review) OR meta analy* OR metaanaly*).ab,ti,kw 251,727
17. 15 OR 16 278,318
Combined sets:
18. 10 AND 14 4,947
Final 17 AND 18 224

 

Embase via embase.com 2019-12-10
Delirium detection instruments
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. 'delirium'/exp OR Deliri*:ti,ab,kw 34,747
2. 'confusion' OR confus*:ti,ab,kw 101,374
3. 'disorientation'/exp OR disorient*:ti,ab,kw 15,116
4. 'acute confusion'/de OR 'acute brain disease'/exp 1,976
5. (Acute NEAR/3 (‘Brain syndrome’ OR ‘Organic psychosyndrome’ OR ‘Psycho-organic syndrome’ OR Encephalopathy)):ti,ab,kw 3,934
6. (‘metabolic encephalopathy’ OR 'exogenous psychosis'):ti,ab,kw 806
7. (‘clouded state’ OR ‘clouding of consciousness’):ti,ab,kw 291
8. (‘Toxic confusion’ OR ‘toxic psychos*’):ti,ab,kw 271
9. obnubilat*:ti,ab,kw 111
10. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 146,846
Intervention:
11. 'risk assessment'/exp 535,560
12. (‘4AT’ OR ‘4 AT’ OR ‘4 A T’ OR ‘4A T’):ti,ab,kw 31,560
13. ((risk OR rapid OR predict* OR diag* OR screen* OR clinical) NEAR/3 (model$ OR tool$ OR instrument OR scale$ OR test$ OR assessment OR method$)):ti,ab,kw 1,205,219
14. 11 OR 12 OR 13 1,654,969
Study types:
15. 'systematic review'/exp OR 'cochrane library'/exp OR 'meta analysis'/exp 322,360
16. ((systematic* NEAR/3 review) OR ‘meta analy*’ OR metaanaly*):ab,ti,kw 325,157
17. 15 OR 16 414,055
Combined sets:
18. 10 AND 14 11,685
Final 17 AND 18 640

  

CINAHL via ebsco.com 2019-12-09
Delirium detection instruments
AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. (MH ”delirium”) OR (AB Deliri*) OR (TI Deliri*) OR (MW Deliri*) 8,760
2. (MH “Confusion”) OR (AB confus*) OR (Ti confus*) OR (MW confus*) 17,069<
3. (AB disorient*) OR (TI disorient*) OR (MW disorient*) 856
4. (MH "Acute Confusion (NANDA)") 3
5. (AB (Acute W3 (”Brain syndrome” OR ”Organic psychosyndrome” OR ”Psycho-organic syndrome” OR Encephalopathy))) OR (TI (Acute W3 (”Brain syndrome” OR ”Organic psychosyndrome” OR ”Psycho-organic syndrome” OR Encephalopathy))) OR (MW (Acute W3 (”Brain syndrome” OR ”Organic psychosyndrome” OR ”Psycho-organic syndrome” OR Encephalopathy))) 390
6. (AB (”metabolic encephalopathy” OR ”exogenous psychosis”)) OR (TI (”metabolic encephalopathy” OR ”exogenous psychosis”)) OR (MW (”metabolic encephalopathy” OR ”exogenous psychosis”)) 78
7. (AB (”clouded state” OR ”clouding of consciousness”)) OR (TI (”clouded state” OR ”clouding of consciousness”)) OR (MW (”clouded state” OR ”clouding of consciousness”)) 14
8. (AB (”Toxic confusion” OR ”toxic psychos*”)) OR (TI (”Toxic confusion” OR ”toxic psychos*”)) OR (MW (”Toxic confusion” OR ”toxic psychos*”)) 11
9. AB obnubilat* OR TI obnubilat* OR MW obnubilat* 2
10. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 25,561
Intervention:
11. (MH ”risk assessment”) 89,045
12. (AB (”4AT” OR ”4 AT” OR ”4 A T” OR ”4A T”) OR (TI (”4AT” OR ”4 AT” OR ”4 A T” OR ”4A T”) OR (MW (”4AT” OR ”4 AT” OR ”4 A T” OR ”4A T”) 247,648
13. (AB (risk OR rapid OR predict* OR diag* OR screen* OR clinical) W3 (model# OR tool# OR instrument OR scale# OR test# OR assessment OR method#)) OR (TI (risk OR rapid OR predict* OR diag* OR screen* OR clinical) W3 (model# OR tool# OR instrument OR scale# OR test# OR assessment OR method#)) OR (MW (risk OR rapid OR predict* OR diag* OR screen* OR clinical) W3 (model# OR tool# OR instrument OR scale# OR test# OR assessment OR method#)) 400,039
14. 11 OR 12 OR 13 617,867
Study types:
15. (MH ”systematic review”) OR (MH ”cochrane library”) OR (MH ”meta analysis”) 100,963
16. (AB ((systematic* W3 review) OR ”meta analy*” OR metaanaly*)) OR (TI ((systematic* W3 review) OR ”meta analy*” OR metaanaly*)) OR (MW ((systematic* W3 review) OR ”meta analy*” OR metaanaly*)) 150,142
17. 15 OR 16 152,696
Combined sets:
18. 10 AND 14 4,261
Final 17 AND 18 253

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad