Arbetsmiljöns betydelse för fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd generell smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan känns framför allt i musklerna, men även ledsmärta förekommer. Vid fibromyalgi förstärks smärtsignalerna. Fibromyalgi drabbar cirka 2–6 procent i befolkningen varav 80 procent utgörs av kvinnor. Frågan är om det finns faktorer i arbetsmiljön som kan påverka uppkomst eller förvärrande av fibromyalgi.

Frågor till SBU:s upplysningstjänst

Vilka artiklar finns det som undersöker betydelsen av olika faktorer i arbetsmiljön för uppkomst eller förvärrande av fibromyalgi?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat tre artiklar som utvärderat betydelsen av arbetsbelastning, möjlighet till kontroll i arbetet respektive repetitivt arbete, för uppkomst eller förvärrande av fibromyalgi. Inga systematiska översikter identifierades som svarade mot frågeställningen.

En prospektiv kohortstudie av Kivimäki och medarbetare fann att förekomst av stress (som författaren definierade som hög arbetsbelastning, låg kontroll i arbetet respektive arbetsrelaterad mobbning) hade ett samband med uppkomsten av fibromyalgi.

En retrospektiv kohortstudie av Larsson och medarbetare fann ett samband mellan både stress (som författaren definierade som psykosocial ansträngning) i arbetet och repetitiva arbetsrörelser med uppkomsten av fibromyalgi.
Vidare redovisade en experimentell studie av Farrell och medarbetare att personer med fibromyalgi, som utförde repetitivt arbete, fick förvärrade smärtsymtom, medan personer utan fibromyalgi inte upplevde smärta efter samma exponering.

Observera att dessa tre studier inte kan svara på om det föreligger ett orsakssamband mellan dessa exponeringar och fibromyalgi.

SBU har inte bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2018-04-24
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201814

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Karin Stenström, Jonatan Alvan och Susanne Gustafsson.

Sidan publicerad