Psykologiska och psykosociala insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det är troligt att kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp och som har traumafokus minskar risken för att barn och unga med pågående exponering för ett och samma trauma (till exempel ett krig) utvecklar PTSD. Fynden gäller på kort sikt.
I studierna kunde man inte visa någon skillnad mellan barn som fått debriefing, sedvanlig vård eller placebo inom en månad efter traumat när det gällde depression ett halvår senare. För de övriga insatserna gick det inte att bedöma deras effekter. Det behövs fler studier med hög kvalitet och långtidseffekter.

Bilaga 1 Resultattabeller

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2019-06-05
Rapportnr: 2019_05
Diarienr: SBU 2019/234
https://www.sbu.se/2019_05

Liknande publikationer