Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Möjligt att stödinsatser kan dämpa partnervåld

Risken att kvinnor fortsätter utsättas fysiskt eller psykiskt våld från en partner verkar kunna dämpas något med stödinsatser. Men det vetenskapliga underlaget är magert, och det behövs bättre kunskap om effekterna i svensk miljö.

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Kvinnor som har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt partnervåld kan erbjudas insatser som stödsamtal, information, skyddat boende, stöd vid rättegångar och hjälp vid myndighetskontakt. Inslag av kognitiv beteendeterapi, kbt, förekommer också.

SBU har granskat två systematiska översikter som undersöker om olika stödinsatser respektive kbt kan minska fortsatt partnervåld och förbättra kvinnornas psykosociala hälsa.

Översikterna antyder att stödinsatser kan ge viss minskning av fysiskt och psykiskt våld. Även kbt kan vara till hjälp på olika sätt. Men resultaten måste tolkas försiktigt, framhåller SBU i sin kommentar. Underlaget utgörs av ett fåtal studier från USA, Kina, Peru och Australien, och undersökningarna har tydliga metodologiska begränsningar. Det anges inte om våldet har varit makt- och kontrollbetingat, situations- och relationsbetingat eller alkoholrelaterat. Det framgår inte heller om insatsen skulle leda till att förbättra eller avsluta relationen.

Stödinsatserna i studierna hade olika omfattning och inriktning – egenmakt, trygghet i relationen, strategi i valsituationer, problemlösning, oberoende och kontroll. De kunde också innefatta råd och stöd kring kommunal service, juridiska frågor, boende och ekonomi, utbildning om partnervåld och psykosocialt/empatiskt stöd. Översiktsförfattarna finner sammantaget ett visst men svagt stöd för att insatserna under vissa omständigheter kan minska risken för att kvinnor fortsätter att utsättas av partnern för fysiskt och psykiskt våld. Det fåtal studier som gäller effekten på sexuellt våld har inte påvisat sådana resultat, men underlaget är för litet för att ge säkra svar.

SBU efterlyser dels svenska effektstudier, dels studier och översikter inom kvalitativ forskningstradition. Undersökningar av stödinsatsers effekter måste läggas upp för att förebygga kända metodproblem och vara tillräckligt stora. Forskarna bör precisera insatsernas syfte, sammanhang, omfattning samt vem som utför dem, och syftet bör avspeglas i valet av utfallsmått. Det behövs också systematiska kunskapssammanställningar och studier inom ramen för kvalitativ forskningstradition, skriver SBU. RL

Om kommentaren

Effekt av stödinsatser samt kognitiv beteendeterapi (KBT) för kvinnor som utsatts för partnervåld. Stockholm: SBU, 2016. Sakkunnig: Univ lektor Tommy Andersson, Inst f socialt arbete, Umeå universitet. Kontaktperson på SBU: goran.bertilsson@sbu.se

De systematiska översikter som kommenteras är:

  • Trado-Muñoz J, et al. The efficacy of cognitive behavioral therapy and advocacy ... Ann Med 2014;46:567-86.
  • Rivas C, et al. Advocacy interventions to reduce or eliminate violence and promote the physical and psychosocial well-being of women ... Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12.

Fullständig kommentar finns på www.sbu.se/2016_09

Publicerad: 2017-04-26
Sidan publicerad