Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor

Osäkert om screening för våld hjälper utsatta kvinnor. Med hjälp av screening inom hälso- och sjukvården går det att identifiera fler kvinnor som utsätts för partnervåld. Däremot är det osäkert om en sådan screening leder till att våldsutsatta kvinnor faktiskt får stöd eller bättre hälsa.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Bör vårdpersonal, exempelvis barnmorskor, rutinmässigt ställa frågor om partnervåld till kvinnor som besöker hälso- och sjukvården av andra skäl? SBU har kommenterat en vetenskaplig Cochrane-översikt i ämnet.

Ett screeningförfarande inom hälso- och sjukvården leder till att fler kvinnor som utsatts för partnervåld kan identifieras, visar översikten. Oklart är däremot huruvida screening verkligen leder till bättre hälsa, hjälp och stöd för kvinnorna – eller i förlängningen till minskat våld.

SBU konstaterar att screening för partnervåld i dagsläget inte uppfyller Socialstyrelsens modell och generella bedömningskriterier för allmän screening. En sådan förutsätter bland annat att metoden är tillförlitlig, men också att det finns effektiva åtgärder att erbjuda de kvinnor som identifieras.

Projektgrupp och externa granskare

Projektgrupp

Sakkunnig

Maria Eriksson, Professor i socialt arbete, forsknings­ledare, co-editor Nordic Social Work Research, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd

SBU

Göran Bertilsson, projektledare
Knut Sundell, sakkunnig i socialt arbete
Jenny Stenman, projektadministratör

Granskare

Margareta Hydén, Professor, Linköpings universitet
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Vården kan hitta fler våldsutsatta kvinnor men uppföljningen är oklar

När vårdpersonal rutinmässigt frågar kvinnor om våld hemma, oavsett om det finns sådana misstankar eller inte, identifieras fler fall av partnervåld. Få studier har dock undersökt om detta också leder till hjälp för kvinnorna.

Läs mer

Innehållsdeklaration

    Relevansgranskning
✓ Kvalitetsgranskning
    Sammanvägning av resultat
    Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
✓ Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
✓ Tas fram i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkar
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
✓ Godkänd av SBU:s prioriterings- och kvalitetsgrupp
    Godkänd av SBU:s nämnd

Sidan publicerad