Kartläggning av metoder för tandvården

En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården

Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården och göra dem sökbara i en eller flera interaktiva kartor. Detta för att på ett överskådligt sätt sammanfatta sammanställd forskning och tillgängliggöra detta för vårdgivare, forskare och beslutsfattare i en digital karta med interaktiv funktion.

Citera denna rapport:

SBU. Kartläggning av metoder för tandvården – En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 321. ISBN 978-91-88437-65-5.

Besök vår evidenskarta

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2021-03-23
Rapportnr: 321
Diarienr: SBU 2019/498
https://www.sbu.se/321