Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas

Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Kartläggningen redovisar evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas.

Lästid: ca 2 min Publikationstyp:
Dela:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Dessa rapporter har tagits fram på uppdrag av Regeringen (Regeringsuppdrag dnr S2019/05315/RS) och syftar till att identifiera och granska systematiska översikter som studerat diagnostik eller behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas, för att: 

 • visa på behov av tillförlitliga systematiska översikter,
 • utifrån systematiska översikter visa på vilka områden som det finns tillförlitlig och sammanställd vetenskaplig evidens och på vilka områden sådan saknas,
 • utifrån systematiska översikter visa på behov av fler primärstudier

För att avgränsa projektet så har projektgruppen valt att fokusera på komplikationer som drabbar kvinnan och är specifika för en graviditet. För att ytterligare avgränsa rapporten har den även avgränsats till komplikationsområden som är allvarliga eller vanliga. I avgränsningen beaktades även de projekt som pågår på SBU samt om en komplikation nyligen utvärderats av SBU eller någon annan aktör. Graviditetsrelaterad diabetes och preeklampsi (havandeskapsförgiftning) är exempel på två områden som tidigare genomgått en granskning av det vetenskapliga stödet.

De kunskapsområden som denna kartläggning innefattar är således diagnostik och behandling av hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas. Området hotande spontan förtidsbörd har ytterligare begränsats till interventioner som ges i det akuta skedet (dvs. inom de första två dygnen efter klinisk bedömning) och som syftar till att förlänga graviditeten, men inte profylaktiska interventioner riktade mot barnet som syftar till att förebygga komplikationer av en eventuell förtidig födsel.

Hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas har kategoriserats av sakkunniga utifrån diagnostiska metoder, behandlingsmetoder och utfall som är aktuella och används eller antas bli aktuella att användas i Sverige.

Resultatet av kartläggningen är evidenskartor som visar var det finns respektive saknas tillförlitliga sammanställda forskningsresultat (systematiska översikter), de systematiska översikternas bedömning av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor samt hur eventuella kunskapsluckor kan fyllas. I processen för denna kartläggning ingår däremot ingen prioritering av de vetenskapliga kunskapsluckor som identifieras.

Rapporterna med evidenskartor

Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationen:

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Helen Elden, docent. Phd och Universitetssjukhusöverbarnmorska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet
 • Linda Englund Ögge, PhD, Överläkare, Östra sjukhuset, Göteborg
 • Anna-Karin Wikström, Professor Uppsala universitet, Överläkare, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Kansli

 • Helena Domeij, projektledare SBU
 • Rebecca Silverstein, biträdande projektledare SBU
 • Anneth Syversson, projektadministratör
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Mikael Nilsson, projektägande chef till och med september 2020
 • Helena Domeij, projektägande chef, från och med oktober 2020

 

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Graviditet: Evidensläget för olika insatser mot tre komplikationer

SBU har identifierat välgjorda forsknings-översikter om diagnostik och behandling av hotande förtida födsel, hepatos (”graviditetsklåda”) och bäckensmärta (”foglossning”) – och pekar samtidigt på områden där sådana översikter fattas.

Läs artikeln
Sidan uppdaterad