Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

Vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s sammanfattning

Syfte

Denna rapports syfte är att kartlägga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredning och insatser inriktade mot självförsörjning för mot­tagare av ekonomiskt bistånd. I kartläggningen ingår utfall av utredningar och insatser.

Rapporten vänder sig framför allt till forskningsfinansiärer och forskare men även till yrkesverksamma och beslutsfattare inom socialtjänst.

Bakgrund

Rapporten utgör en av flera delrapporter som kartlägger kunskapsläget utifrån systematiska översikter inom socialtjänstens olika områden.

Ekonomiskt bistånd hanteras vanligen av socialtjänstens individ- och familje­omsorg och är där det verksamhetsområde som omfattar flest klienter. Under år 2016 fick vart tjugonde hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten har det dubbla ansvaret att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd i enskilda ärenden samt utreda och besluta om insatser i syfte att hjälpa biståndsmottagare till självförsörjning.

Metod för kartläggningen

Rapporten kartlägger systematiska översikter på ett antal områden som tagits fram av sakkunniga inom ämnet. Representanter för brukare och profession har gett synpunkter på områdena.

Denna systematiska kartläggning utgår från åtta domäner (områden se Tabell 1) som var utgångspunkt för den systematiska litteratursökningen. Litteratursökningen utfördes under vintern år 2017 i databaserna Academic Search Elite, ASSIA, Campbell library, IBSS, Proquest Sociology (Sociological Abstracts och Social Services Abstracts), PsycInfo, Medline, SocIndex, Social Care Online och Scopus. Därefter identifierades och kvalitetsbedömdes relevanta översikter med granskningsmallen AMSTAR. Både identifiering av relevant litteratur och kvalitetsbedömning utfördes av två av varandra oberoende personer.

Utifrån författarnas slutsatser i de systematiska översikterna har kunskap och kunskapsluckor dokumenterats områdesvis. Dokumentationen utfördes av en person och kontrollerades av ytterligare en person. För de systematiska översikter som bedömts ha låg kvalitet har möjligheten att bygga vidare på delar av det utförda arbetet bedömts.

Huvudresultat

Totalt identifierades fem systematiska översikter som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet. Inom domänen Insatser för att öka möjligheten till arbete och sysselsättning identifierades fyra systematiska översikter. Det finns en systematisk översikt med kunskap inom två av domänerna: Boendeinsatser (behålla och få boende) och Samverkan på individnivå (case management).

Inga systematiska översikter identifierades för fem domäner: Behovsbedömning klient, Behovsbedömning anhörig, Uppföljning av behov och insatser, Stöd, råd och information (skuldhantering) samt Samverkan på myndighetsnivå.

Det finns behov av systematiska översikter inom samtliga domäner trots viss konstaterad kunskap inom tre av domänerna (Tabell 1).

Tabell 1 Sammanställning av resultat per domän: Viss kunskap finns, I översikten konstaterat behov av primärforskning och Behov av systematisk översikt.
Domän Viss kunskap finns I översikten konstaterat behov av primärforskning Behov av systematisk översikt
Behovsbedömning klient     Ja3
Behovsbedömning barn     Ja3
Uppföljning och insatser     Ja3
Boendeinsatser (behålla och få boende) Ja1
1 översikt
  Ja3
Insatser för att öka möjligheten till arbete och sysselsättning Ja1
2 översikter
  Ja3
Stöd, råd och information (skuldhantering)     Ja3
Samverkan på individnivå (case management) Ja1
1 översikt
  Ja3
Samverkan på myndighetsnivå     Ja

1 Kunskap av tillräcklig kvalitet och akualitet har hittats.
2 Mer primärforskning behövs (identifierat av författarna för den systematiska översikten).
3 Kunskapsläget behöver uppdateras genom en systematisk sammanställning.

 

Vad tillför denna kartläggning

Kartläggningen visar att det råder en generell brist på systematiska översikter om utredning och insatser inriktade mot självförsörjning för mottagare av ekonomiskt bistånd. Det finns dock viss kunskap i översikter för insatser inriktade mot självförsörjning.

Författarna konstaterar att det finns ett behov av forskning inriktad på insatser om att öka möjligheten till arbete och sysselsättning. Rapporten utgör ett kunskapsunderlag utifrån de systematiska översikterna och ska inte ses som någon rekommendation.

Sidan publicerad