Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

En systematisk översikt

SBU har systematiskt sökt, granskat och sammanställt forskningsresultat om samband i den allmänna befolkningen mellan att använda snus eller e-cigaretter och att röka tobak. Syftet har varit att ta fram ett aktuellt vetenskapligt kunskapsunderlag för två frågeställningar:

  • bland personer som inte röker tobak: sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att därefter börja röka tobak (påbörjad eller pågående användning av röktobak)
  • bland personer som röker tobak: sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att förändra sin tobaksrökning (rökstopp, ökning eller minskning).

Projektet har genomförts på förfrågan av Folkhälsomyndigheten. SBU har ansvarat för att genomföra projektet i enlighet med SBU:s metod för systematiska översikter.

Citera denna rapport:
SBU. Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 312. ISBN 978-91-88437-54-9.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2020-06-15
Errata
Rapportnr: 312
Diarienr: SBU 2018/431
https://www.sbu.se/312