Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

En systematisk översikt

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 312 Diarienr: SBU 2018/431 ISBN: 978-91-88437-54-9 https://www.sbu.se/312

SBU har systematiskt sökt, granskat och sammanställt forskningsresultat om samband i den allmänna befolkningen mellan att använda snus eller e-cigaretter och att röka tobak. Syftet har varit att ta fram ett aktuellt vetenskapligt kunskapsunderlag för två frågeställningar:

  • bland personer som inte röker tobak: sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att därefter börja röka tobak (påbörjad eller pågående användning av röktobak)
  • bland personer som röker tobak: sambandet mellan att använda snus eller e-cigaretter och att förändra sin tobaksrökning (rökstopp, ökning eller minskning).

Projektet har genomförts på förfrågan av Folkhälsomyndigheten. SBU har ansvarat för att genomföra projektet i enlighet med SBU:s metod för systematiska översikter.

Citera denna rapport:

SBU. Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 312. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/312

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Tobaksrökning – vanligare bland personer som vejpat eller snusat

Personer som snusar eller använder e-cigaretter (vejpar) börjar med tiden oftare röka tobak än personer som inte använder sådana produkter. Men det går inte att avgöra om det ena orsakar det andra eller om kopplingen beror på bakomliggande orsaker. Det går inte heller att avgöra om personer som redan röker tobak ändrar sina rökvanor ifall de också börjar vejpa eller snusa. Det visar SBU:s översikt av studier av hur olika tobaksprodukter används.

Läs artikeln
Sidan publicerad