Bemötande och stöd när barn föds döda

En systematisk översikt

I denna rapport har SBU systematiskt sökt, granskat och sammanställt forskning om bemötande och stöd när barn föds döda, (så kallad intrauterin fosterdöd).

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 354 Diarienr: SBU 2021/219 ISBN: 978-91-88437-98-3 https://www.sbu.se/354

Metod

Denna utvärdering har utförts enligt den metodik som finns beskriven i SBU:s metodbok och Cochrane handbook. Ett förtidsregistrerat protokoll (CRD42022306655) finns i PROSPERO [3].

Resultat och diskussion

Resultaten om upplevelser och erfarenheter av bemötande och stöd visar att personifiering är av central betydelse, vilket innebär att barnet ses som en unik person, föräldrarna som de föräldrar de är till det döda barnet och även att personalen ses som de personer de är. Personifieringen förstärks av ett respektfullt bemötande där föräldrarna bekräftas i sin sorg, barnet behandlas på samma sätt som ett levande barn, och personalen får tid att bearbeta sina upplevelser innan de tar hand om andra födande familjer. Resultaten visar även att existentiella frågor kring liv och död blir starkt påtagliga för alla inblandade och att de upplever sig ensamma och utsatta i sin situation. Även vårdpersonalen upplever en utsatthet när det kollegiala och organisatoriska stödet brister. Resultaten har hög till måttlig tillförlitlighet och baseras på ett rikt material med hög koherens och endast smärre metodologiska brister. Genom att implementera resultaten i rekommendationer, riktlinjer och det kliniska vårdarbetet skulle sorgen kunna underlättas för föräldrar och syskon samtidigt som vårdpersonalen stärks och ges goda förutsättningar i sin yrkesutövning.

Resultaten från de studier som undersökt hur stor effekten är av olika stödinsatser bedöms ha mycket låg tillförlitlighet. Detta beror på att studierna är få och alltför olika för att kunna vägas samman samt bedöms ha mycket hög risk för bias. Ingen av studierna hade undersökt effekten av stödinsatser för syskon. Det behövs fler kontrollerade studier som utvärderar hur stor effekten är av stödinsatser för föräldrar och syskon till barn som föds döda. Rapportens resultat vad gäller upplevelser och erfarenheter av bemötande och stöd kan vara en utgångspunkt vid utformning av relevanta stödinsatser att utvärdera.

Flera etiska aspekter har identifierats i relation till resultaten. Vad gäller autonomi och integritet, är det för personalen en balansgång att ta initiativ för att nå ut med insatser, men samtidigt vara lyhörd för familjens individuella behov och önskemål.

Tillgång till stöd ser olika ut över landet beroende på hur regionerna prioriterar, tillgången på barnmorskor, skillnader i storlek på sjukhusen och personalens utbildning. Nyligen har Socialstyrelsen publicerat ett nationellt kunskapsstöd om intrauterin fosterdöd [4]. Kunskapsstödet innehåller två rekommendationer vad gäller omvårdnadsinriktade åtgärder, för vilka resultaten i denna rapport har ingått som kunskapsunderlag. För att alla föräldrar ska få likvärdig vård vad gäller omvårdnadsinriktade åtgärder finns det dock ett fortsatt behov av nationella riktlinjer liknande de som finns i flera andra länder.

 

Citera denna rapport:

SBU. Bemötande och stöd när barn föds döda: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 354. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/354

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Carina Berterö, professor omvårdnad, Linköpings universitet
 • Ingegerd Hildingsson, leg. barnmorska, professor reproduktiv hälsa, Uppsala universitet
 • Margareta Persson, leg. barnmorska, docent reproduktiv och perinatal hälsa, Umeå universitet
 • Josefin Sveen, docent medicinsk psykologi, Uppsala universitet, professor i klinisk psykologi, Universitetet i Bergen

SBU

 • Monica Hultcrantz, projektledare: tom 2022-07-01
 • Nathalie Peira, biträdande projektledare, projektledare from 22-07-02
 • Rebecca A. Silverstein, biträdande projektledare
 • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
 • Anna Attergren Granath, projektadministratör
 • Jenny Kärrholm, projektansvarig chef

Övriga medverkande

Referensgrupp

Projektets frågor har diskuterats och preciseras i samråd med en referensgrupp bestående av representanter från föräldraföreningar samt fristående forskare, profession och föräldrar med expertkunskap på ämnet (se medlemmar nedan). För att få stöd i att sätta resultaten i en relevant kontext hölls ett andra möte för att förankra och få in synpunkter baserade på de preliminära resultaten.

 • Malin Asp, överläkare Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset, region Stockholm
 • Ingela Rådestad, leg. barnmorska, professor, Sophiahemmet Högskola
 • Pernilla Rönnholm, ordförande och grundare Prematurföreningen Mirakel
 • Ulf Samuelsson, Föreningen Vi Som Förlorat Barn (VSFB)
 • Leah Zepeda Persson, Spädbarnsfonden

Kontaktpersoner på Socialstyrelsen

 • Elisabeth Eidem, projektledare, avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.
 • Rebecka Lantto Graham, vetenskaplig projektledare, avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Externa granskare

SBU anlitar externa granskare av sina rapporter. De har kommit med värdefulla kommentarer som förbättrat rapporten. SBU har dock inte alltid möjlighet att tillgodose alla ändringsförslag och de externa granskarna står därför inte med nödvändighet bakom samtliga slutsatser och texter i rapporten.

 • J. Frederik Frøen, professor, Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), universitetet i Bergen, Norge and forskningsdirektör på Folkehelseinstituttet I Oslo, Norge.
 • Göran Gyllenswärd, leg. psykolog och leg. Psykoterapeut, Kompetenscentrum För Sorg
 • Ingela Rådestad, leg. barnmorska, professor, Sophiahemmet Högskola, Stockholm

Pressmeddelande

SBU betonar vikten av gott omhändertagande då barn föds döda

Både föräldrar och syskon behöver mötas av förståelse och stöd när barn föds döda. För att omhändertagandet ska fungera är det viktigt att vårdpersonalen ges förutsättningar för att kunna erbjuda ett gott stöd, skriver SBU.

Läs pressmeddelandet

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Sidan publicerad