Vårdprogram vid behandling av grad 3–4-bristningar efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen ansåg det viktigt att få mer kunskap om vad som bör innefattas i behandling av en grad 3- eller 4-bristning (t.ex. kirurgi, fysioterapi, läkemedel, kostråd, smärtbehandling). Här lyftes vikten av att ta ett helhetsgrepp om vad som bör ingå i ett vårdprogram. I denna forskning bör även ingå att undersöka hur fysioterapi kan utnyttjas på bästa sätt, och forskning gällande fysioterapeutiska behandlingar vid grad 3- och 4-bristningar. Kunskap här är av vikt för den information som ges till kvinnor efter en grad 3- och 4-bristning. Det framhölls att det kan finnas skillnader i praxis, inte bara nationellt utan även jämfört med andra länder, i vilken vård som bör ingå efter en grad 3- eller 4-bristning.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik kunskapslucka om behandling av grad 3–4-bristningar hos könsstympade kvinnor.

Effekten av en jämlik tillgång till sjukvård över landet vid behandling av grad 3–4-bristningar ansågs vara en viktig fråga att inkludera i samtliga frågeställningar om behandling av grad 3–4-bristningar.
Se specifik lucka om jämlik tillgång till vård vid behandling av grad 3–4-bristningar.

Vad finns?

Eftersom litteratursökningen i SBU:s systematiska kartläggning bara skett på översiktsnivå är det oklart om det finns primärstudier.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

 Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här